školní blog

Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Projekty finančně podpořené z EU

OPVVV - Šablony I - Škola pro praxi

Projekt finančně podpořený z EU, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008173

Projekt je spolufinancován evropskou unií a je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.IROP - Modernizece zemědělských mechanizačních prostředků

Projekt finančně podpořený z EU, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002500 Cílem projektu podpořeného evropskou unií je pořízení moderní zemědělské techniky - nového traktoru a vířivých bran. Zároveň dojde i ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky i výukových prostor s využitím moderních názorně demonstračních a praktických metod. Pro zvýšení komfortu žáků dojde i k drobným úpravám venkovního prostranství.Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii

Hlavním cílem projektu je posílení exekutivního a praktického vyučování žáků v oborech SŠ bez maturitní zkoušky skrze zvýšení motivace žáků k vzdělávání a zvýšení praktických dovedností s akcentem na uplatnění žáků v jejich budoucím zaměstnání workshopů.

Projekt se skládá ze dvou na sebe navazujících aktivit – „Cyklu workshopů“ a „Exekutivních a praktických týdnů“.Projekt Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

Náš projekt si zejména klade za cíl přiblížit žákům základních škol našeho regionu naše obory Zemědělec – farmář, Zahradník a ukázat jim odbornou vazbu i na obory ostatní. Nejužší a nejčetnější bude naše spolupráce se ZŠ Brodce, Dolní Slivno a s oběma ZŠ v Benátkách n.J.Propagace turistických destinací - Road trip II

S projektem Road trip řada žáků naší školy navštívila zajímavá místa ve Středočeském kraji. V dobré náladě a atraktivními dopravními prostředky jsme prožili hezké dny a dozvěděli se mnoho informací o regionech kraje a jejich pamětihodnostech.Projekt Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou

Projekt je zaměřen na zavedení inovativních metod do výuky s důrazem na propojení teoretických a praktických dovedností žáků v oborech Cukrář, Kuchař-číšník, Zemědělec-farmář, Zahradník, Gastronomie a Cestovní ruch.

Cílem projektu je také zatraktivnění těchto oborů pro nové uchazeče o studium a zajištění lepší pozice pro uplatnění absolventů na pracovním trhu.

Zapojeni do vybraných aktivit projektu budou i žáci SOU a SOŠ Vlašim a SOU Čáslav.

Realizace projektu je rozdělena do šesti klíčových aktivit: Vytvoření  a ověření vzdělávacích modulů,  Odborné vzdělávání a stáže pedagogů, Rozvoj podnikatelských dovedností, Projektové dny, Pracovní trhy a Oborové soutěže.Projekt Food Right Now – Postavme se hladu!

Společnost Člověk v tísni realizuje nový mezinárodní projekt pro střední školy Food Right Now – Postavme se hladu! Cílem projektu je zvýšit povědomí o problematice hladu a přístupu k potravinám mezi učiteli a studenty v pěti zemích Evropské unie. Téma projektu na naší škole je „Český česnek“ aneb návrat na česká pole.Projekt Inovace výuky cestou využití ICT

Projekt si klade za cíl zlepšení v oblasti dílčích vyhodnocených slabých stránek školy vyplývajících ze závěrů autoevaluace školy. Jedná se zejména ve zlepšení schopností žáků reagovat na vyvíjející se požadavky na trhu práce, rozvíjení vědomostí a dovedností z oblasti ekonomiky a podnikání v oboru, ve zlepšení vybavení školy výpočetní technikou a v oblasti motivace žáků k celoživotnímu vzdělávání. Výstupy projektu zajistí inovaci a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí všech žáků školy. V rámci projektu vznikne 480 digitálních učebních materiálů – šablon, které při vyučování podpoří inovativní prvky a zaměřují se na průřezová témata školních vzdělávacích programů napříč obory školy.Projekt "Gender je všude kolem nás"

Naše škola se v dubnu 2013 přihlásila do projektu "Gender je všude kolem nás" pořádaného Českou asociací vzdělávacích institucí, o.s. a financovaného v rámci programu OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt bude probíhat do 31.5.2014 a je do něj zapojeno celkem 12 státních (základních nebo středních) škol ze Středočeského kraje (8 z okresu Kladno, 3 z okresu Mladá Boleslav a 1 z okresu Kolín).Projekt "Poznejte řemesla, poznejte praxi"

Projekt přispěje k podpoře volby povolání z oblasti řemesel, poskytne informace o daném řemesle, seznámení s výukovým prostředím na vyšším stupni, s příklady dobré praxe, zajistí praktickou výuku, apod. Konkrétními aktivitami bude vytvoření internetového portálu, obsahujícího on-line nabídku možných exkurzí a praxí u zaměstnavatelů v kraji i v zahraničí využitelné všemi ZŠ a příslušnými SŠ v kraji, přehledné informace o vybraných řemeslech, vzdělávacích zařízeních v kraji.Projekt "Světová škola"

Cílem projektu je podpořit učitele a žáky při výuce aktuálních globálních témat za využití metod aktivního učení. Vybraným tématem naší školy je "Český kapr - Podporování a znovu navrácení českých výrobků, produktů na český trh."Projekt OP VK "CESTA"

Projekt je zaměřen na zavedení a implementace, ověření a inovace ŠVP pro obory Kuchař - číšník, Cukrář, Zemědělec – farmář, Cestovní ruch a Gastronomie. V rámci projektu budou vytvořeny nové studijní materiály v tištěné i elektronické podobě: pracovní sešity, e-learning. Projek bude sledovat, měřit a vyhodnocovat:: kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám. Nástrojem pro dosažení vytyčených cílů bude i projektové vyučování a konference.