Poradenství pro studenty

Výchovný poradce školy – Ing. Jitka Řeháková

 • Konzultační hodiny pro žáky a učitele
  denně dle dohody, podle konkrétní situace
  pravidelně úterý 7:30 - 15:00 - zámek
 • Konzultační hodiny pro rodiče
  kdykoliv dle potřeby rodičů, po předchozí domluvě
  pravidelně úterý 7:30 - 15:00 - zámek
 • Základní informace o službách:
  - karierové poradenství
  - individuální šetření k volbě povolání, dalšího studia
  - individuální poradenství pro žáky, rodiče
  - integrace žáků, individuální vzdělávací plány, diagnostika SVP
  - poskytování poradenských služeb žákům - cizincům
  - pořádání výchovných komisí

Školní metodik prevence – Mgr. Olga Janičatová

 • Konzultační hodiny: úterý 14:30 – 15:30 hodin
 • Základní informace o službách:
  - koordinuje tvorbu a kontrolu realizace preventivního programu
  - podílí se na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání,
    zneužívání sektami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších patologických jevů
  - kontaktuje odborná pracoviště a participuje na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně
    patologických jevů
  - zajišťování a předávání odborných informací o problematice patologických jevů, prezentace výsledků
    preventivní práce školy
  - spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů rozvoje sociálně patologických jevů
  - poskytuje poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům

Kariérový poradce – Ing. Vratislav Morava

 • Konzultační hodiny: úterý 7:30 - 15:00 hod (nebo po osobní domluvě) - zámek
 • Cílem poradenské činnosti je poskytování informací a poznatků z oblasti kariérového poradenství, pomoc žákům při rozhodování o volbě oboru studia nebo budoucího povolání včetně podnikatelské činnosti.
 • Základní informace o službách:
  - adaptace absolventa na přechod ze školy do zaměstnání
  - poradenství pro zájemce o soukromé podnikání
  - kariérový management v průběhu pracovního života
  - informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ISA)

Informace ze sociální oblasti