Spolek přátel SOŠ a SOU Horky nad Jizerou

Hlavním posláním sdružení je soustavné rozvíjení schopností a znalostí žáků školy, podpora jejich umělecké a sportovní činnosti a podpora jiných akcí souvisejících s výchovou a vzděláváním, kulturně poznávacími zájezdy, nákupem učebních pomůcek pro výuku oborů a sportovních inventářů pro mimoškolní aktivity; to vše v souladu se školními vzdělávacími programy SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35.

Členství ve sdružení je dobrovolné. Členstvím vznikají nejen práva, ale i povinnosti člena sdružení, především povinnost dodržovat Stanovy sdružení a dbát o jeho dobré jméno. Členství je nepřevoditelné a nezcizitelné.


  • IČ: 69763887
  • Nové číslo bankovního účtu sdružení: 107-5524200217/0100 - Komerční banka

Kontakty na členy výboru Spolku přátel SOŠ a SOU Horky nad Jizerou


Předseda spolku
Jindřich Hlavatý tel. 776 166 833
Členové
Eva Táborská, ekonomka spolkutel. 326 311 111 taborska@souhorky.cz
Ing. Milan Havlas, zástupce vedení školytel. 326 211 121havlas@souhorky.cz
Ivana Leonhardtová, pokladnítel. 326 312 234ivanaleonardova@souhorky.cz
Eva Šedivá, revizorka účtůtel. 326 312 233skola@zsbrodce.cz