Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Distanční vzdělávání žáků

1.E - Kuchař-číšník

 • Anglický jazyk ANJ

  • 2020-10-21 - Anglický jazyk Zdislava Csémy

   Milí žáci, psala mi Tereza, že většina ještě učebnice z angličtiny nemá. Zadání ze včerejška platí nadále, ale k jeho vypracování vám níže zasílám dva odkazy - na učebnici, a pracovní sešit "Real life elementary", kde máte podklady až do druhé lekce - prsoím tedy vypracovat stránky, které jsou zadány a poslat mi věty nejlépe napište normálně ve wordu celé, alespoň se procvičíte v psaní. Případně můžete napsat rukou a nafotit či naskenovat.

   https://www.pearsonelt.es/content/dam/professional/english/pearsonelt-es/materials/Reallife/RealLife-Students-Elementary.pdf

   https://www.pearsonelt.es/content/dam/professional/english/pearsonelt-es/materials/Reallife/RealLife-Workbook-Elementary.pdf   Zdislava Csémy

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-20 - Anglický jazyk Zdislava Csémy

   Milí žáci,
   doufám, že jste všichni v pořádku a zdrávi.
   Jak jsem avizovala, začínáme pracovat s učebnicí – doufám, že již všichni mají. Začneme se stranou 4 - 9 ve vašich učebnicích (myslím, že pro většinu opakování), a posléze vypracujete ve pracovním sešitě strany 2 - 8 . Vypracované stránky z workbooku mi prosím nafoťte či naskenujte a zašlete do soboty 24.10. na můj mail csemyzdislava@gmail.com

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-12 - ANJ, skupina S2 12. - 16.10., Zdislava Csémy

   Milí žáci,
   v příloze vám zasílám slovní zásobu a fráze k tématu My Family. Prosím, abyste si zapsali slovíčka, která neznáte, naučili a písemně zodpověděli celými větami na otázky pod textem. Zašlete do 16.10. na můj mail: csemyzdislava@gmail.om

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-12 - ANJ I., skupina S1, P. Preslová / 12.-16.10.2020

   Vypracujte následující cvičení a pošlete mi je na e-mailovou adresu preslova@souhorky.cz do 19.10.2020. Případné dotazy vám ráda zodpovím prostřednictvím emailu nebo přes messenger. Cvičení naleznete i v příloze. Děkuji.
   1 Rozděl slova z rámečku do skupin podle významu.
   Maths potato mouse PE seaside pineapple onion
   plum barbecue goat garlic ruler swimming horse
   bean peach rabbit classroom sunbathe pear

   1. School: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
   2. Vegetables: ………………………………………………………………………………………………………………………………
   3. Fruit: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
   4. Holidays: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
   5. Animals: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

   2 Doplň do vět tázací zájmena z nabídky: what, where, who, how, when.
   1 ……………………………do you live? I live in Mladá Boleslav.
   2 ……………………………is that girl talking to your brother? She is my friend.
   3 …………………………..does your mother do? She is a teacher.
   5 …………………………..do you usually go shopping? On Fridays.
   6 ………………………….. do you get to school? By bus.
   7 …………………………..is my book? It´s in your room.
   8 ………………………….is your name? My name is Peter.

   3 Doplň správný tvar slovesa být ( is, are, am)
   Hello! I ………… Maria and I ………… from Madrid in Spain. I ……… 11 years old and I love music. I’ve got two sisters and one brother. My brother ………… Alberto, he ………… tall and thin and he loves computer games. My two sisters ………… younger than me and my brother. I ………… the oldest of my sisters. My sisters ………… 3 and 4 years old. They like playing with dolls. I ……… very funny, I usually go out with my friends Marta and Noelia on Saturdays. They ………… 11 and 12 years old. My mum loves cinema and my dad loves sport and nature. I ……… very happy!

   4 Doplň správný tvar slovesa být ( is, are, am)

   0. My teacher ……………………… American.
   1. We ………………… at school.
   2. Where …………… my dictionary?
   3. What ………… it?
   4. I ………… eleven years old.
   5. ………… you OK?
   6. We ………… students.
   7. Murray ………… my brother.
   8. Susan and Sarah ………… my friends.
   9. I …………… from Spain.
   10. John ………… English.
   11. They .......... friends.

   Příloha - ke stažení
 • Český jazyk a literatura CJL

  • 2020-10-16 - 1.on line hodina na ZOOM - 16.10.2020

   Učivo - Slovo a jeho význam,učebnice str. 30

   Máte znát - co je slovo a jeho dva zákl.významy. co je přísloví,rčení slova nadřazená, podřazená........
   í

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-15 - kniha- pracovní list pro ty, kteří ho nedostali při denní výuce

  • 2020-10-15 - časopis -pro ty, kteří ho nedostali v denní výuce

  • 2020-10-13 - POZOR_ZMĚNA TERMÍNU pro odevzdání splněných úkolů!!! Info k dist.výuce!

   Vzhledem k tomu, že od 14.10.2020 se ruší distanční výuka odborného výcviku měním termíny pro odevzdávání prací takto:

   Nejpozději do konce tohoto týdne, tedy 18.1o. do 24.00hodin zašlete podle pokynů vyplněný pracovní list o přečteném odborném článku na email:olga.janicatova@email.cz.

   Nejpozději do 25.10.2020 do 24.00 zašlete podle pokynů vyplněný pracovní list o přečtené knize na email:olga.janicatova@email.cz.

   Kdo nezašle práci do stanoveného termínu, je hodnocen stupněm nedostatečný. Práci může stále zaslat - nejpozději však do 30.11.2020+ dostane další úkol navíc. Nesplněný úkol znamená, že žák/žákyně nemůže být v daném klasifikačním období hodnocen.

   Pokud by v listopadu pokračovala dist.výuka, zašlu vám termín, kdy se sejdeme na ZOOMu.
   Hezké dny,O.Janičatová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-12 - čtenářská dílna_odborný časopis_2020

   Pokud stále nemáte, zakupte si odborný časopis k všemu oboru.Ne kuchařské recepty, ale časopis,kde budou nové trendy v gastronomii, žhavé novinky, osobnosti ,zajímavé gastronomické události....
   Vyberte článek a do přiloženého textu vyplňte dle pokynů .Opět můžete zaslat e-mailem nebo piřnést osobně do sborovny nejpozději do 3.010.2020....vše podepsané

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-12 - čtenářská dílna__vlastní kniha_rozbor

   Posílám formulář k vyplnění četby. Stáhněte si ho do svého počítače a postupně vyplňte. Hotovou práci zašlete nejpozději do 30.10.2020, nebo doneste do sborovny v budově zámku. Více si řekneme v pátek na vyučování přes Zoom.

   Na jednotlivé body odpovídejte pak postupně, v podstatě byste měli popsat celý list.

   Příloha - ke stažení
 • Ekonomika EKO

  • 2020-10-26 - Ekonomika


   Zdravím, milí žáci. Posílám další úkol: na Youtube si najděte jakýkoli film o penězích a jejich historii. Po shlédnutí napište o tom, co jste se dozvěděli textík na půl stránky A4.
   Těším se. Posílejte do 3. 11. na e-mail: rehakova@souhorky.cz
   Užívejte podzim a buďte zdraví.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-13 - Ekonomika   Milí žáci, abyste měli přehled, posílám úkoly na období covidové distanční výuky.
   Vypracujte následující témata: Životní úroveň
   Trh - co to je, druhy trhů (včetně příkladů)
   Poptávka, nabídka
   Každé téma alespoň na půl stránky A4.
   Je na vás, jestli do sešitu a pak mi pošlete fotku nebo na PC a pošlete mi dokument.
   Posílejte do 16. 10. na e-mail: rehakova@souhorky.cz
   Pokud by zavření škol pokračovalo, budou zadávány i další úkoly.
   Zdravím a držím palce, ať jste všichni zdrávi.
   J. Řeháková

   Příloha - ke stažení
 • Informatika INF

  • 2020-10-05 - doprava Horky S1 i S2

   15. 10.2020 Informatika 11:50-13:55
   Dokončete úkol č. 1, který úž máte rozpracovaný ze školy podle zadání v příloze. Potřebuje-li někdo poslat svůj rozpracovaný soubor ze školy na e-mail, napíše si o něj své paní učitelce. Známku z prvního úkolu dostanete po dokončení 2. úkolu.

   Vypracujte úkol č. 2 podle zadání v příloze a pošlete své paní učitelce obě části úkolu hotové v jednom souboru do 16.10.2020 do půlnoci e-mailem.

   Příloha - ke stažení
 • Komunikace KOM

  • 2020-10-14 - Komunikace 14.10.2020 8:00-8:45, 14:50-15:35

   Vytiskni a nalep, pokud máš tiskárnu, jinak proveď zápis do sešitu komunikace.
   Pracovní list přiložen v příloze.

   Příloha - ke stažení
 • Matematika MAT

  • 2020-10-20 - Zaokrouhlování

   Žáci a žákyně, další látkou, kterou máme probírat je zaokrouhlování desetinných čísel.
   Vzhledem k tomu, že jste příklady na zaokrouhlování měli na ZŠ, tak si pouze připomeneme, jaká pravidla pro
   zaokrouhlování platí /dobře vysvětleno na youtube isibalo/.

   Čísla končící číslicí 1, 2, 3, 4 zaokrouhlujeme směrem dolů a čísla končící číslicí 5, 6, 7, 8, 9 zaokrouhlujeme nahoru.

   například 24,7 zaokrouhlíme na jednotky na 25 a na desítky na 20.

   příklady na procvičení posílejte na můj email do 1.11.

   zaokrouhlete na stovky: 120, 2350, 570, 26790
   desítky: 45, 1799, 127, 2514
   jednotky: 12,7; 2,1; 40,9; 87,5
   desetiny: 1,69; 0,22; 13,08; 5,99

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-15 - Zlomky

   Vypočítané příklady zadané 1. října ve škole mně posílejte emailem na: capouchova@souhorky.cz
   Příloha - ke stažení
 • Německý jazyk NEJ

  • 2020-10-20 - Německý jazyk - Zdislava Csémy

   Milí žáci,
   vím, že mnozí z vás s němčinou sotva začali a nastala distanční výuka. Někteří jsou již pokročilejší, ti mohou pracovat již již z učebnice - pracovat s 1. lekcí, vypsat a naučit slovní zásobu. Prosím,abyste si všichni učebnice již rozhodně zakoupili - NJ pro kuchaře a číšníky - Věra Höppnerová. V příloze Vám zasílám text se zásadami německé výslovnosti, které jsme si již říkali, ale tato rekapitulace bude pro všechny velmi užitečná. Současně v příloze máte k naučení dny v týdnu a jednoduché věty. Prosím prostudovat, doplnit věty k doplnění ve dvou cvičeních dole a poté mi poslat 10 vět v němčině, kdy v každé použijete den v týdnu, včetně víkendu. Nezapomeňte na předložku am u všech dnů v týdnu i u výrazu o víkendu (tedy am Wochenande). Prosím poslat do soboty 24.10. na můj mail: csemyzdislava@gmail.com

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-16 - Německý jazyk J. Řeháková


   Liebe Schüller, eine Hausaufgabe für euch.
   Najděte si na Youtube a shlédněte: Deutsch mit Nelly - 6 tipů pro začátečníky
   i- Lector - členy v němčině
   můžete klidně i něco dalšího....těším se, co nového se naučíte :)
   Zdravím. J. Řeháková

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-12 - Německý jazyk Zdislava Csémy

   Milí studenti,
   níže posílám odkaz, na kterém si procvičujte slovní německou zásobu a frazeologii - je to na bázi angličtiny, takže vám to rozšíří obzory i v AJ - navíc někde i zvuková stránka k poslechu. Po otevření webové stránky si vyberte German - němčinu a zaregistrujte se zdarma. Do pondělí 19.10. mi napište, co jste se naučili - každý minimálně jednu stránku.
   Děkuji a zdravím vás.
   Zdislava Csémy

   https://www.busuu.com/en/p/german?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=ROW_EN_Web_Exa_German&utm_group=ROW_EN_Web_Exa_German_Learn&utm_term=learn+german&gclid=CjwKCAjwiOv7BRBREiwAXHbv3H39JPA1SvB8y8rrdeOIvQz717BVYtvp5yfx-6sOaLpjQOO2d2GkXBoCkU4QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

   Příloha - ke stažení
 • Kuchařská technologie KTE

  • 2020-10-23 - KTE

   Tak jak bylo 2.10. ve škole žákům avizováno, výuka KTE probíhá ON - LINE. Žáci jsou již ze školy přihlášeni do virtuálních učeben, kde se odehrává výklad, zápisy z prezentací, kvízy, písemky, práce s textem, videoukázky a také zkoušení a opakování učiva..... Účast na hodinách je povinná. U koho není možné on-line spojení, dopisuje si látku od spolužáků a studuje pomocí učebnice a další odborné literatury.
   V případě nejasností volejte 721/937563.
   Známky jsou průběžně vkládány do Bakaláře, kde také můžete sledovat stav vašich povinných výstupů (písemek). Vás, kteří nemáte něco splněného, čeká pravděpodobně ihned po nástupu do školy komisionální přezkoušení.

   Příloha - ke stažení
 • Občanská nauka OBN

  • Potraviny a výživa POV

   • 2020-10-23 - POV

    Výuka předmětu probíhá tak, jak bylo ve škole 2.10. žákům řečeno, ON-LINE. Žáci jsou již ze školy připojeni do virtuálních učeben, kde probíhá dle rozvrhu - výklad, psaní kvízů, písemek, práce s textem, ukázky, zadávání DU...... Účast na hodinách je povinná. Žáci, kteří se výuky z vážných důvodů nemohou účastnit, si dopisují látku od spolužáků a sami studují za pomocí učebnic probíraná témata.
    V případě nejasností volejte 721/937563.
    Známky jsou průběžně vkládány do Bakaláře. Tam také můžete sledovat stav vašich nenapsaných testů. Ty budete doplňovat ihned po nástupu do školy, pravděpodobně prostřednictvím komisionálního přezkoušení.

    Příloha - ke stažení
  • Odborný výcvik ODV

   • 2020-10-22 - Stolničení odborný výcvik 3

    Nauč se a upevni si techniku uchopení talířů které jsme trénovali ve vinárně. Techniky jsem vám podrobně popsala do PL. Rovněž proveď zápis do sešitu STOLNIČENÍ ODBORNÝ VÝCVIK. Obrázky nekreslíte! Úkol je i pro žáky a žákyně z pracovišť. Pokud by vám, co jste z pracovišť technika nešla, dohodli bychom se na online výuce. Při trénování se nechte vyfotit a pošlete mi alespoň 2 fotky včetně zápisu na email somrovah@seznam.cz nejpozději do 26.10.2020 do 14 hod.

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-21 - Polévky

    Dobrý den,
    do sešitu odborného výcviku si opište NE VYTISKNĚTE A VLEPTE viz přiložený soubor. Napsaný zápis do sešitu my vyfoťe či naskenujte a pošlete na email tuma@souhorky.cz do PÁTKU 23.10. do 12 hodin do předmětu emailu uvedte své jméno a třídu.
    V případě jakých koliv dotazů mne neváhejte kontaktovat na tel. 776 607 905 od 8 -14 hodin.

    Hezky den Jan Tůma

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-19 - Stolničení odborný výcvik 2

    Vytiskni a nalep, pokud máš tiskárnu, jinak proveď zápis a nákresy jednotlivého skla do sešitu STOLNIČENÍ ODBORNÝ VÝCVIK. Vše pošli ke kontrole na email somrovah@seznam.cz nejpozději do 23.10.2020 do 14 hod. Zápis platí také pro žáky a žákyně na pracovištích.
    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-19 - Stolničení odborný výcvik 1

    Nauč se a upevni si dovednosti skládání ubrousků, které jsme skládali ve vinárně, některé i navíc. Techniky skládání ubrousků máte jako nápovědu v odkazech v příloze. Úkol je i pro žáky a žákyně z pracovišť. Svou práci mi vyfotíte a pošlete na email nejpozději do 23.10.2020 do 14 hod.

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-18 - Domácí vaření 1

    Dobrý den,
    tento týden každý doma uvařte polévku a hlavní chod z přílohou, druh a úpravu nechám na Vás co máte rádi. Máte na to 3 dny tzn., že mi normovací list (normovaný na počet členů Vaší domácnosti) společně s fotkami jak jste pokrm připravovali a výsledný pokrm jak držíte v ruce (zkuste se u toho hezky obléknout) zašlet do středy 21.10. do 22 hodin. V příloze máte prázdný normovací list prosím uložte ho každy pod svým jménem až mi ho budete posílat.
    Ve čvrtek ráno tu budete mít další úkol na čt a pá.

    UPOZORŇUJI VÁS, ŽE DISTANČNÍ VÝUKA JE POVINNÁ A MŮŽE VÁM TO VELMI ZKOMPLIKOVAT STUDIUM, KDYŽ SE JI NEBUDETE ÚČASTNIT, MŮŽETE NABRAT ŠPATNÉ ZNÁMKY NEBO ZBYTEČNĚ HODNĚ ABSENCE.

    V případě jakých koliv dotazů mne neváhejte kontaktovat na tel. 776 607 905 od 8 -14 hodin každý všední den.

    Hezký den a dobrou chuť Vám přeje Jan Tůma

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-14 - Základní tepelné úpravy TERMÍN ODEVZDÁNÍ 19.10.2020

    Dobrý den,
    do sešitu odborného výcviku si opište viz přiložený soubor a připravte si na příští tyden menu, které se bude skládat ze 3 chodův (polévka, hlavní chod, dezert) přesné zadání se dozvíte v pondělí. Napsaný zápis do sešitu my vyfoťe či naskenujte a pošlete na email tuma@souhorky.cz do pondělí 19.10. do 12 hodin do předmětu emailu uvedte své jméno a třídu.
    V případě jakých koliv dotazů mne neváhejte kontaktovat na tel. 776 607 905 od 8 -14 hodin.

    Hezky den Jan Tůma

    Příloha - ke stažení
  • Stolničení STO

   • 2020-10-14 - Stolničení 14.10. 2020 13:10-13:55

    Vytiskni a nalep, pokud máš tiskárnu, jinak proveď zápis do sešitu stolničení TEORIE. Nezapomeň vypracovat lehký úkol a společenské chování se naučit.(:
    Pracovní list přiložen v příloze. Protože se příští týden na OV neuvidíme, tak mi ofocené zápisy z hodin i s úkoly VŠICHNI pošlete ke kontrole na e-mail somrovah@seznam.cz Termín odevtdání nejpozději do 18.10.2020

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-12 - Stolničení 13.10. 2020 14:50-15:35

    Vytiskni a nalep, pokud máš tiskárnu, jinak proveď zápis do sešitu stolničení TEORIE. Nezapomeň vypracovat lehké úkoly a společenská pravidla se naučit.(:
    Pracovní list přiložen v příloze. Zápis si zkontroluji příští týden na OV. Ostatní, kdo jste na pracovištích mimo školu mi ofocené učivo pošlete ke kontrole na e-mail somrovah@seznam.cz

    Příloha - ke stažení
  • Tělesná výchova TEV

   • 2020-10-16 - klik

    Dobrý den, dnešní úkol bude následující: v průběhu týdne natrénujte správné provedení kliku, zde je jeden z možných návodů. https://www.youtube.com/watch?v=7iWVCh-tQy8 Natočte si kliky až je natrénujete, počet podle výdrže a schopností.
    Tady verze pro dámy a stejné zadání: https://www.youtube.com/watch?v=KMF5r2xSujs, samozřejmě si můžete vybrat, zda chcete dámskou, nebo pánskou verzi.
    Termín do konce příštího týdne.

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-07 - běh 1000 m / 1500 m

    Dobrý den všem,
    pomocí krokových či běžeckých aplikací (mrknout můžete např. zde https://www.jdubehat.cz/aktualne/prispevek/tipy-na-5-vychytanych-bezeckych-aplikaci), zaběhněte chlapci 1500 a dívky 1000 metrů, trasu a především čas pošlete na email: karlik005@email.cz. Termín do neděle 11.10.
    Všem děkuji a přeji hodně úspěchu a žádné zranění.
    PS: Nezapomeňte se pořádně prohřát, ideálně dynamickým strečinkem, klus, dřepy, výskoky, apod.
    (při odůvodněných žádostech, lze vzdálenost ujít ,nikoli uběhnout / zdravotní omezení)

    Příloha - ke stažení
  • Zařízení provozoven ZPR

   • 2020-10-22 - CVIČENÍ

    Dobrý den,

    posílám Vám úkol k vypracování. Prosím o poslání na e-mail : Jana.Sicová85@seznam.cz
    Za nesplnění je automaticky za 5.

    Doplňte následující věty. Použít můžete materiály z hodiny, knížku Zařízení provozu a internet. Pošlete do pondělí 26. 10. 2020 do 18h. Bude z to hodnocené. BOZP+HYGIENU jsme brali je to jen opakování.

    S pozdravem,
    Mgr. Jana Šicová

    Příloha - ke stažení
   • 2020-10-11 - Test

    Zdravím všechny,

    testy mám opravené. Známky Vám rozdám v hodině. Znovu jen připomínám, že ty co tam nebyla tak hned jak přijdete do školy tak budou psát test. Myslete na to, že známky potřebujete tak to prosím nepodceňujte.

    S pozdravem,
    Mgr. Jana Šicová

    Příloha - ke stažení