Rychlý kontakt

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

Tel:+420 326 312 234
Mob:+420 604 633 999
Fax: +420 326 312 119

Datová schránka ID: 8erybt4

Web: http://www.souhorky.cz
Mail: souhorky@souhorky.cz
Mail pro úřední podání: sohmb@kr-s.cz

Distanční vzdělávání žáků

1.E - Kuchař-číšník

 • Anglický jazyk ANJ

  • 2021-04-25 - Online hodina 21.4.2021, skupina S1 Preslová + HW

   Práce v hodině - popis obrázků + použití záporu don´t x doesn´t. Tvoření vět o sobě.
   Úkol k odevzdání!!!
   V příloze naleznete pracovní list k vyplnění. Kdo nemá tiskárnu, stačí zase očíslovat jednotlivá cvičení + jednotlivé věty a napsat jen správné odpovědi. Odevzdat na můj mail preslova@souhorky.cz do 30.4.2021.
   Úkol i zde:
   1 Doplňte věty vhodným slovesem z nabídky.
   Example: I go to the gym in the evenings.
   have go take
   1 He __________ breakfast every morning.
   does goes has
   2 We __________ the dog for a walk twice a day.
   take go make
   3 She __________ school at half past three.
   goes does finishes
   4 I __________ a shower every morning.
   do get have
   5 I often __________ up late on Sundays.
   start wake go
   6 We __________ shopping at the weekend.
   do have go

   2 Doplňte slovní spojení správným slovesem z nabídky.
   give wait draw find hear sing use play
   Example: hear a noise
   1 __________ for a bus
   2 __________ someone a present
   3 __________ a computer
   4 __________ a game
   5 __________ a picture
   6 __________ some money
   7 __________ a song


   2 Doplňte do vět don´t nebo doesn´t.
   1 I usually ………………… have breakfast in the morning.
   2 My friend …………………. like watching horror films.
   3 My parents ……………….. work in Mladá Bleslav. They work in Prague.
   4 Peter ………………… play the guitar. He plays the drums.
   5 Our teacher ……………..live in Horky. She lives in Benátky.
   6 Jane and Ann ……………….go to school by train. They go there by bus.
   7 We ………………..have online lessons on Fridays.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-19 - Online hodina 19.4.2021, skupina S1 Preslová + HW

   1 Time expressions - always - vždy, usually - obvykle, often - často, sometimes - někdy, never - nikdy. Např. I sometimes play tennis in summer. He often cooks at home.
   2 Zápor v přítomném čase - I don´t (do not) work on Sundays. Třetí osoba jednotného čísla - He, she, it doesn´t (does not) eat fish.
   HW - pracovní sešit str. 16 / cv. 3 + 4.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-07 - Online hodina 7.7.2021 skupina S1 Preslová + úkol

   1 Stále probíráme téma můj den + slovní zásoba lekce 2
   2 V příloze naleznete pracovní list k vypracování. Kdo nemá možnost tisku, stačí vždy očíslovat jednotlivá cvičení a jednotlivé věty a napsat jen správné odpovědi. Odevzdat nejlépe na google classroom nebo na můj mail preslova@souhorky.cz do 14.3.2021.
   Pracovní list i zde:
   1 Doplňte do vět sloveso být (is, isn´t, are, aren´t, am) ve správném tvaru.
   Příklad: We are from Italy.
   1 __________ he a student?
   2 We __________ English. We’re Scottish.
   3 ‘Is he in Class 4?’ ‘No, he __________.’
   4 ‘Is Marta Spanish?’ ‘Yes, __________ is.’
   5 This __________ Chinese food. It’s Japanese.
   6 ‘Where __________ you from?’ ‘I’m from Poland.’
   7 ‘Are they teachers?’ ‘No, they __________.’
   8 ‘I __________ Russian. I’m from Moscow.’

   2 Doplňte do vět správné slovo z nabídky.
   Příklad: I’m American. My family is from New York.
   My Your Their
   1 They’re students. __________ names are James and Marta.
   His Her Their
   2 Carlo’s Italian, but __________ mother is British.
   his her she
   3 It’s a school. __________ name is The English School.
   His Her Its
   4 We’re students. __________ teacher is American.
   Their Our Your
   5 This is our director. __________ name is Mark.
   His Her He
   6 Sally, please open __________ book.
   you your you’re

   3 Doplňte do frází slovesa z nabídky podle významu.
   exercise listen lunch play eat go glasses flat smoke
   Příklad: play the guitar
   1 __________ a cigarette
   2 __________ fast food
   3 do __________
   4 have a sandwich for __________
   5 __________ to the cinema
   6 __________ to the radio
   7 live in a __________
   8 wear __________


   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-24 - Online hodina 24.3.2021, Skupina S1, Preslová + úkol

   Práce v hodině:
   1 SB str. 18 / cv. 8 +9.
   2 Věty Můj den.
   3 Homework - Můj den - vyplnit pracovní list z přílohy. Odevzdat na můj mail preslova@souhorky.cz nebo do na google classroom do neděle 28.3.2021. Podle tohoto cvičení si poté připravit povídání o svém typickém dni na příští týden. Učit se slovní zásobu lekce 2.
   Úkol i zde:
   1 Doplňte do vět slovesa z nabídky. Některá tam jsou vícekrát, uvedeno v závorce.
   have (3x) go (2x) brush get get up start work
   do listen watch

   1 I …………………………. at 7:30 am every at weekdays.
   2 I ………………………….dressed and ………………….. my teeth.
   3 Then I ……………….. breakfast. I usually eat cereals with milk or bread and ham.
   4 My online lessons ……………………. at 8 or 9 o´clock.
   5 I …………….. lunch in the kitchen at 12:30.
   6 In the afternoon I often ………………. out for a walk or …………………. in the garden.
   7 After that I ………………my homework.
   8 I …………………dinner with my family at 8 pm.
   9 In the evening I ………………. TV or …………………….to music.
   10 I …………… to bed at 10 pm.

   2 Podle cvičení 1 si na příští týden připravte povídání o svém typickém dni. Můžete využít i jiná slovesa, např. cook, tidy, play, study, atd. Najdete na i na google clasroom.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-22 - Online hodina 22.3.2021, skupina S1, Preslová

   1 My daily routine - můj typický den - slovní zásoba potřebná pro toto téma:
   get up, get dressed, brush my teeth, have breakfast, have online lessons, have a snack, make/cook lunch, have lunch, tidy/clean a room, go out, take a dog for a walk, have a cup of coffee/tea, play computer games, chat with friends, do my homework, study, watch TV, read a book, have dinner, take a shower/a bath, go to bed, etc.
   in the morning - ráno, in the afternoon - odpoledne, in the evening - večer, at night - v noci.
   Na středu 17.3. si připravit pár vět o svém typickém dni, možnost využít spojení výše: např. I get up at 7.30. I have breakfast. I usually go out in the afternoon.
   2 A daily routine of the Queen - youtube - procvičení - přítomný čas prostý

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-10 - Online hodina 10.3.2021, skupina S1,Preslová - HW

   1 Opakujeme stále slovní zásobu lekce 2 - PS str. 113 / části Pages 16-17 + Pages 18-19
   2 V příloze naleznete pracovní list k odevzdání. Stačí vždy napsat správné odpovědi, ale jasně očíslovat. Odevzdat do GC nebo na můj mail preslova@souhorky.cz do 15.3.2021.
   ÚKOL:
   1 Využij slovesa z nabídky a doplň je podle významu do vět. Nezapomeň dát do správného tvaru!!! (např. he/she/it eats)

   work drink eat play love watch

   1 My brother …………………………. bananas every day.
   2 I usually …………………. tea in the morning.
   3 They …………………. tennis at the weekends.
   4 Jane ……………………chocolate! It is so delicious.
   5 My uncle …………………..in the bank.
   6 My parents often ……………….. TV in the evening.

   2 Vyber správné slovo.
   1 I like doing sports. My favourite subject is Art / PE.
   2 Every day we have six lessons / hours at school.
   3 Mrs Capouchová is our Maths student / teacher.
   4 There are 11 students in my room / class.
   5 I usually have / come breakfast in the morning.
   6 My dad gets up at / on 6 o´clock every day.
   7 I listen to music on / in the evening.
   8 Every Monday we have Geography / History. We learn about countries, continents, rivers, etc.
   9 My friend often plays football on / at Fridays.
   10 Our lessons usually start / finish at 8 a.m.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-08 - Online hodina 8.3.+ úkoly, Skupina 1, Preslová

   Online 8.3.
   1 Prezentace a procvičení slovní zásoby z lekce 2 – školní předměty – School subjects – vypracování PL, SB str. 16 / cv. 6 – čtení – práce s textem
   2 Příprava na další hodinu 10.3. v 10 hod: pracovní sešit, str. 113 - prostudovat slovíčka, první část Pages 16-17. Dále vypracovat v pracovním sešitě na str. 14 / cv. 1, 2 a 3. Poslat na můj mail preslova@souhorky.cz nebo na messenger do úterý 9.3. do večera.
   V úterý 9.3. proběhne zkoušení slovní zásoby lekce 1 – rozpis bude zaslán na messenger na skupinu.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-24 - ANJ 24.2.2021, skupina S1, Preslová

   Online 24.2.
   1 Práce s textem – My winter holidays – kontrola cvičení, porozumění článku
   2 Odpovídání otázek podle sebe – téma Zima
   3 Úkol k odevzdání zde!!! Nebo je zadán i na google classroom! Odevzdat do neděle 28.2.2021 na můj email preslova@souhorky.cz nebo do GC,

   A Podtrhni správné slovo z nabídky.
   1 They have got three child / children.
   2 There are a lot of people / person in the street.
   3 Where is your / yours book?
   4 Jane is Tom´s / Tom girlfriend.
   5 There isn´t / There aren´t any students in the classroom.
   6 It´s not Mark´s computer, it´s my / mine!
   7 There are two bus / buses at the bus stop.
   8 She has got / have got a new mobile phone.
   9 My sister is very young / tall. She is only 6 years old.
   10 Are there / Is there a wallet on the table?
   B Napiš alespoň 10 slovíček týkající se zimy (např. zimní měsíce, sporty, počasí, oblečení, atd.)
   + vyber si tři a použij ve větách.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-22 - ANJ skupina S1, Preslová

   Online 22.2.
   1 My spring holiday – slovní zásoba týkající se zimy
   2 Pracovní list – My winter holidays – práce s textem – čtení + překlad důležitých informací
   3 HW – vypracovat (dodělat) pracovní list, který naleznete zde v příloze. Zadám i na Google Classroom. Příprava na další online hodinu ve středu 24.2. Odevzdat do učebny nebo poslat na můj email preslova@souhorky.cz do úterý do večera.
   Úkol č. 2 – rozhodnout zda tvrzení jsou pravda či nepravda podle textu, který jsme četli
   Úkol č. 3 – odpovědět na otázky podle textu

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-28 - Online hodina 27.1. - skupina S1 - Preslová

   Online hodina 27.1.
   1 Procvičení vazby there is / there are – popis obrázku
   2 Test GC – slovní zásoba lekce1
   3 Úkol k odevzdání zadán na GC

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-28 - Anglický jazyk, skupina S2, Zdislava Csémy

   Milé studentky, milí studenti,
   níže posílám odkaz, po jehož překopírování a rozkliknutí si přehrajte 3 uvedená videa (bude to po vás zřejmě chtít email - ale ok), je to výukově zpracováno pro zlepšení schopnosti porozumění rodilým mluvčím. Souběžně s přehráváním videí si můžete vpravo v rámečcích nechat probíhat text, případně i český překlad. Doporučuji však nejprve pustit bez této podpory, pak s touto podporou. Prosím poté napsat z každého ze tří videí pár větami, o co šlo. Samozřejmě v minulém čase. Zasílejte mi na email do konce tohoto týdne. Prosím též o vypsání slovíček, která pro vás budou nová, do vašich slovníčků.
   Pokud vám zbude čas, na webové stránce, kde si budete pouštět videa, můžete se pak šipečkou "next" vpravo dole dostat na procvičování výrazů a frazeologie z oněch videí - určitě pro mnohé velmi užitečné.
   Zd.Cs.
   Děkuji, Zdislava Csémy

   http://www.cinemalingua.net/choose-a-lesson.html

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-26 - Online hodina 26.1.2021 - skupina S1 / Preslová

   Online hodina 26.1.
   1 Vazba there / are + otázka, zápor – SB str. 12 / cv. 3,4.
   - WB str. 10 / kontrola + procvičení slovní zásoby.
   2 Zadání úkolu na tento týden na GC. Práce s textem – téma oblíbené jídlo – slovní zásoba – jídlo. Pracovní list naleznete ï zde v příloze. Přečíst si odstavce a vypracovat úkoly:
   1. Rozdělit slova z nabídky do jednotlivých skupin Fruit – Vegetables – Sweets
   2. Podle informací o dětech vybrat správnou odpověď z nabídky.
   3. Naspat odstavec o sobě podle připravených vět.
   Tento úkol odevzdat na GC nebo do mailu preslova@souhorky.cz do 5.2.2021!

   2 Středa 27.1. – proběhne test na slovní zásobu z lekce 1 na GC v 10 hod.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-13 - Online hodina 13.1.2021 / P. Preslová

   Online hodina 13.1. – slovní zásoba U1 – family, my bag, appearence, interests
   - Have got, vazba there is / are
   - HW – učit se slovíčka z lekce 1 (PS str. 112-113)
   - PS str. 11 – pročíst Grammar reference
   - PS str. 10 – naleznete v příloze - vyplnit, nafotit a poslat na messenger, mail preslova@souhorky.cz či do google classroom do neděle 17.1.2020!!!

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-11 - Online hodina 11.1.2021

   1 Opakování slovní zásoby - rodina
   2 PS str. 7 / cv. 7 - práce s textem - čtení dopisu
   3 Naučet slovíčka z lekce 1, PS str. 112-113.
   Práce je zadaná i na google classroom!
   4 Napsat dopis o sobě, možnost využít vzorový dopis na str. 7 v PS. Naleznete v příloze.
   Dopis bude obsahovat: 1 Oslovení (např. Hi, Hello,...)
   2 informace o tobě a rodině (věk, bydliště, město, atd.)
   3 informace o tvém volném čase - tvé zájmy
   informace, co máš zajímavého či nemáš (zvíře, kolo, motorka, PC, atd.)
   4 otázky na kamaráda a jeho zájmy
   5 Ukončení (např. Bye, With love, Take care, atd.)
   Úkol, prosím, zaslat na messenger nebo můj mail preslova@souhorky.cz do neděle 17.1.2021. Nebo odevzdat do učebny.
   Další online hodina bude ve středu 13.1. od 9 hod. na učebně ANJ.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-23 - ANJ, skupina S1, P.Preslová / 23.-27.11.2020 + zadání úkolu

   1 Prostudovat slovní zásobu Starter Unit, pracovní sešit str. 111-112. Ofocené stránky pošlu do skupiny na messenger.
   2 Prostudovat předložky místa!!! (on – na, in – v, under – pod, above – nad, next to – vedle, behind – za, in front of- před, opposite – naproti, between – mezi)
   Vypracovat pracovní list z přílohy a zaslat na messenger nebo na můj mail preslova@souhorky.cz do pátku 27.11.2020. Kdo bude mít problém s přílohou, napište, pošlu do mailu.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-23 - Online hodina 23.11.2020 / S1, P. Preslová

   Online hodina 23.11. – předložky místa, slovní zásoba – předměty ve třídě, v pokoji
   - Konverzační otázky – Let´s talk about you
   V příloze naleznete sken PS, str. 111 - slovní zásoba Starter Unit!!!

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-12 - Online hodina 12.11.2020 / S1, P. Preslová

   2 Online hodina – předložky místa, slovní zásoba – předměty ve třídě, v pokoji
   - Telling the time – vysvětlení pravidel, jak říci čas v ANJ
   - V učebně google naleznete doplňkové materiály
   - Nezapomenout poslat do zítra domácí úkol, PS str. 4 / cv. 1-5., viz.příloha

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-10 - Online hodina 10.11.2020 / P. Preslová

   Online hodina – otázky téma jídlo
   - Slovní zásoba – státy + národnosti
   - Gramatika – sloveso být, zájmena

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-08 - Příloha 2 pro on-line hodinu 10.11.2020- P.Preslová

  • 2020-11-08 - Příloha 1 pro on-line hodinu 10.11.2020- P.Preslová

  • 2020-11-08 - ANJ II. / skupina S1, P.Preslová / 9.-13.11.2020

   1 Příprava na online výuku dne 10.11.2020. Vždy mít u sebe připravený pracovní sešit.
   Pracovní sešit (dále PS) str. 2-3 / cv. 1-8. Procvičení názvů zemí a národností, sloveso být a zájmena. Na pravé straně vždy naleznete vysvětlenou gramatiku. Vypracovat zadaná cvičení, kontrola proběhne během online hodiny. Kdo nemá pracovní sešit, najdete naskenovaný pracovní list v dalších záložkách nazvaných online výuka nebo mi napište na email preslova@souhorky.cz a já vám zašlu naskenované stránky. Kdo se z vážných důvodů nezúčastní online výuky, předem se omluví a vypracovaná cvičení zašle na můj email.
   2 Domácí úkol mimo online hodinu – str. 4 / cv. 1-5, pracovní list naleznete zde v příloze. Předložky místa a procvičení času. Vypracovat a zaslat na messenger nebo email preslova@souhorky do pátku 13.11.2020.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-05 - anglický jazyk, Zdislava Csémy

   Milí žáci, co se týče online výuky, malá změna: přejdeme na aplikaci google classroom. Samozřejmě učím více tříd a hodin a vyučovací hodiny dle standardních rozvrhů někde nelze zcela dodržet, jak sami máte jistě již zkušenost. S vaší třídou, jak mi můj připravený online rozvrh ukazuje, mohu mít hodinu v tento čas: pondělí 13:00 - 14:00 AJ a úterý 10:00 - 11:40 AJ+NJ. Prosím, dejte mi co nejrychleji vědět - nejlépe, kdyby třeba předseda či místopředseda výběr přes skupinu zkoordinoval a dal mi vědět, že se v tyto časy můžeme sejít, pak vám pošlu kód.
   Jako přípravu vám zadávám kompletně slovíčka lekce starter a první lekce, pracovní sešit si projděte - jak v lekci starter, tak v té první lekci, pusťte si CD, co máte k učebnicím - na to nezapomeňte! Společně si pak vše projdeme v online hodině. V němčině si zopakujte dny v týdnu. měsíce v roce a volně povídat o sobě a svojí rodině (v případě potřeby vše najdete na internetu, i na odkazu, který jsme vám poslala - ten je však třeba překopírovat do vyhledavače, jak jistě většina ví, ale někteří mi psali, že jako nemohou otevřít!!??

   Děkuji za pochopení a těším se na výuku.
   Zdislava Csémy

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-02 - Anglický jazyk, Zdislava Csémy

   Milí studenti,
   zdravím vás všechny po prázdninách a doufám, že jste si odpočinuli a načerpali nové síly. Jelikož se ukazuje, že distanční výuka se prodlouží, bude nutné aplikovat větší měrou online hodiny přes aplikaci Zoom. Je třeba se dohodnout na vhodných časech. Navrhuji časy, kdy bychom měli standardně hodinu angličtiny. Doufám, že v onen čas nejste vázáni jinou školní online povinností? Prosím, potvrďte mi na email. Děkuji a přeji vše dobré.
   Zdislava Csémy

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-21 - Anglický jazyk Zdislava Csémy

   Milí žáci, psala mi Tereza, že většina ještě učebnice z angličtiny nemá. Zadání ze včerejška platí nadále, ale k jeho vypracování vám níže zasílám dva odkazy - na učebnici, a pracovní sešit "Real life elementary", kde máte podklady až do druhé lekce - prsoím tedy vypracovat stránky, které jsou zadány a poslat mi věty nejlépe napište normálně ve wordu celé, alespoň se procvičíte v psaní. Případně můžete napsat rukou a nafotit či naskenovat.

   https://www.pearsonelt.es/content/dam/professional/english/pearsonelt-es/materials/Reallife/RealLife-Students-Elementary.pdf

   https://www.pearsonelt.es/content/dam/professional/english/pearsonelt-es/materials/Reallife/RealLife-Workbook-Elementary.pdf   Zdislava Csémy

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-20 - Anglický jazyk Zdislava Csémy

   Milí žáci,
   doufám, že jste všichni v pořádku a zdrávi.
   Jak jsem avizovala, začínáme pracovat s učebnicí – doufám, že již všichni mají. Začneme se stranou 4 - 9 ve vašich učebnicích (myslím, že pro většinu opakování), a posléze vypracujete ve pracovním sešitě strany 2 - 8 . Vypracované stránky z workbooku mi prosím nafoťte či naskenujte a zašlete do soboty 24.10. na můj mail csemyzdislava@gmail.com

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-12 - ANJ, skupina S2 12. - 16.10., Zdislava Csémy

   Milí žáci,
   v příloze vám zasílám slovní zásobu a fráze k tématu My Family. Prosím, abyste si zapsali slovíčka, která neznáte, naučili a písemně zodpověděli celými větami na otázky pod textem. Zašlete do 16.10. na můj mail: csemyzdislava@gmail.om

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-12 - ANJ I., skupina S1, P. Preslová / 12.-16.10.2020

   Vypracujte následující cvičení a pošlete mi je na e-mailovou adresu preslova@souhorky.cz do 19.10.2020. Případné dotazy vám ráda zodpovím prostřednictvím emailu nebo přes messenger. Cvičení naleznete i v příloze. Děkuji.
   1 Rozděl slova z rámečku do skupin podle významu.
   Maths potato mouse PE seaside pineapple onion
   plum barbecue goat garlic ruler swimming horse
   bean peach rabbit classroom sunbathe pear

   1. School: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
   2. Vegetables: ………………………………………………………………………………………………………………………………
   3. Fruit: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
   4. Holidays: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
   5. Animals: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

   2 Doplň do vět tázací zájmena z nabídky: what, where, who, how, when.
   1 ……………………………do you live? I live in Mladá Boleslav.
   2 ……………………………is that girl talking to your brother? She is my friend.
   3 …………………………..does your mother do? She is a teacher.
   5 …………………………..do you usually go shopping? On Fridays.
   6 ………………………….. do you get to school? By bus.
   7 …………………………..is my book? It´s in your room.
   8 ………………………….is your name? My name is Peter.

   3 Doplň správný tvar slovesa být ( is, are, am)
   Hello! I ………… Maria and I ………… from Madrid in Spain. I ……… 11 years old and I love music. I’ve got two sisters and one brother. My brother ………… Alberto, he ………… tall and thin and he loves computer games. My two sisters ………… younger than me and my brother. I ………… the oldest of my sisters. My sisters ………… 3 and 4 years old. They like playing with dolls. I ……… very funny, I usually go out with my friends Marta and Noelia on Saturdays. They ………… 11 and 12 years old. My mum loves cinema and my dad loves sport and nature. I ……… very happy!

   4 Doplň správný tvar slovesa být ( is, are, am)

   0. My teacher ……………………… American.
   1. We ………………… at school.
   2. Where …………… my dictionary?
   3. What ………… it?
   4. I ………… eleven years old.
   5. ………… you OK?
   6. We ………… students.
   7. Murray ………… my brother.
   8. Susan and Sarah ………… my friends.
   9. I …………… from Spain.
   10. John ………… English.
   11. They .......... friends.

   Příloha - ke stažení
 • Český jazyk a literatura CJL

  • 2021-03-12 - 8.-12.3.

   Rozbor článku Pán prstenů - komunikační dovednosti
   Úkoly viz classroom

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-01 - 22.-26.22021

   Synonyma - homonyma - antonyma
   Cvičení v učebnici - 48,49,50/str.35

   úkoly zadány v classroomu třídy

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-29 - online výuka 25.-28.1.

   Téma -
   Vrstvy slovní zásoby - slova citově zabarvená
   Rozbor článku st.35
   zájmy a záliby žáků
   cv.46 - 49


   dom.úkoly viz classroom

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-15 - online výuka 12.,14,15.1.

   učivo : HOmonyma,synonyma,antonyma + čl.na straně 32 a cv. 20,21 a na straně 33., cv. 32 - 37
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-13 - info k on-line hodině na CLassroomu 13.11. a další Meet CJL 27.11. v 10.50

   probrané učivo s 2.sk. je stejné, info a zápis k hodině stejné i k úkolům - viz 1.sk.


   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-12 - info k on-line hodinám 12.11.2020 od 11.00 - 12.15/ 1.sk.(B-M)

   - SLovo a jeho pojmenování ,zápis viz příloha

   DAlší: zadání úkolu č. 2 - číst knihu č. 2 + čl. v odborném časopisu, vše zpracovat dle PL
   NOVĚ!!!! - vypracovat komiks, 6 - 8 políček k příběhu , který jste četli,ofotit, poslat do emailu

   TErmín: do 12.12.2020

   další hodina : CJL + OBN 26.11. od 10.45

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-11 - heslo do Classroomu

   ujjaiq6 - český jazyk a literatura
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-01 - upozornění ke klasifikaci úkolů

   Vzhledem k tomu, že již vypršel základní termín k odevzdání úkolu, připomínám , že náhradní termín je do 8.11.2020.

   Známky najdete v bakaláři. Ty, co úkoly mají, mohu víceméně pochválit, někteří je splnili vzorně.

   Nezapomeňte splnit všechna zadání z pracovního listu ke knize a odborný časopis se vztahuje pouze k vaší profesi.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-16 - 1.on line hodina na ZOOM - 16.10.2020

   Učivo - Slovo a jeho význam,učebnice str. 30

   Máte znát - co je slovo a jeho dva zákl.významy. co je přísloví,rčení slova nadřazená, podřazená........
   í

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-15 - kniha- pracovní list pro ty, kteří ho nedostali při denní výuce

  • 2020-10-15 - časopis -pro ty, kteří ho nedostali v denní výuce

  • 2020-10-13 - POZOR_ZMĚNA TERMÍNU pro odevzdání splněných úkolů!!! Info k dist.výuce!   NOVĚ!!!
   Kdo nezaslal práci do stanoveného termínu(18.10. +25.10.), je hodnocen stupněm nedostatečný. Práci může stále zaslat - nejpozději však d o 8.11.2020 a dále
   dostane další úkol navíc. Nesplněný úkol znamená, že žák/žákyně nemůže být v daném klasifikačním období hodnocen.

   Hezké dny,O.Janičatová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-12 - čtenářská dílna_odborný časopis_2020

   Pokud stále nemáte, zakupte si odborný časopis k všemu oboru.Ne kuchařské recepty, ale časopis,kde budou nové trendy v gastronomii, žhavé novinky, osobnosti ,zajímavé gastronomické události....
   Vyberte článek a do přiloženého textu vyplňte dle pokynů .Opět můžete zaslat e-mailem nebo piřnést osobně do sborovny nejpozději do 3.010.2020....vše podepsané

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-12 - čtenářská dílna__vlastní kniha_rozbor

   Posílám formulář k vyplnění četby. Stáhněte si ho do svého počítače a postupně vyplňte. Hotovou práci zašlete nejpozději do 30.10.2020, nebo doneste do sborovny v budově zámku. Více si řekneme v pátek na vyučování přes Zoom.

   Na jednotlivé body odpovídejte pak postupně, v podstatě byste měli popsat celý list.

   Příloha - ke stažení
 • Ekonomika EKO

  • 2021-03-09 - Ekonomika


   Dobrý den, posílám slíbený úkol.
   1. Druhy ukončení pracovního poměru
   2. Kdy nemůžete dostat výpověď
   3. Povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
   4. Kde může personalista sehnat nové zaměstnance
   Přeji hodně sluníčka...

   Pozvánka do učebny: https://classroom.google.com/c/MTY2MTM0MDQzMjY0?cjc=wjxniaa

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-15 - Ekonomika


   Zřejmě jste si nevšimli, že jste dostali úkol. Zpracovat ukazatele národního hospodářství. To jsou ty, které jsme probírali na on-line hodině.
   Dodejte na e-mail do 19. 2.
   J. Řeháková

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-07 - Ekonomika


   Pro zajímavost, podívejte se na Youtube: The Richest Countries in the World by Total National Net Worth.
   Uvidíte, jak se vyvíjel HDP ve 20 nejbohatších zemích světa od r. 2000-2019.
   Napište mi, jak jste to pochopili, jestli vás to zaujalo a možná jste se podívali i na další podobná videa.
   Zdravím a přeji hezké prázdniny. Ř.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-25 - Ekonomika


   Dle rozvrhu bychom měli mít hodinu 26. 1. v 9 hod.
   https://meet.google.com/lookup/bhsa5w776x
   Probereme ukazatele NH, které jste si měli připravit.
   Zdravím. Ř.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-12 - Ekonomika


   Zdravím, sejdeme se nad národním hospodářstvím 15. 1. v 8 hodin na: https://meet.google.com/lookup/bhsa5w776x

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-06 - ekonomika


   Milí žáci,
   vítám vás v novém roce a posílám první letošní úkol:
   téma: národní hospodářství.
   Zjistíte, co to je, z čeho se skládá, najdete si, co jsou hospodářské sektory a co do nich patří. Zjistíte, co jsou základní ekonomické subjekty.
   Na vaše práce se těším do 12. 1. na e-mailu: rehakova@souhorky. cz

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-19 - Ekonomika


   https://www.radirna.cz/navody/10-tipu-jak-setrit-penize.html
   Teď už víte, co je finanční gramotnost, ta trochu praktických rad, jak ušetřit.
   Pročtěte a napište mi, co vás oslovilo, inspirovalo, co naopak je zbytečné.
   Vaše zprávy očekávám do 25. 11. na e-mail: rehakova@souhorky.cz

   Zdravím. Ř.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-09 - Ekonomika


   Zdravím. Posílám vám další úkol.
   Najděte si na Youtube video: "NEZkreslená věda: 10. Finanční gramotnost"
   Podívejte se a napište, co jste se dozvěděli.
   pošlete do 13. 11. na e-mail: rehakova@souhorky.cz
   Pobavte se a poučte.
   Ř

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-26 - Ekonomika


   Zdravím, milí žáci. Posílám další úkol: na Youtube si najděte jakýkoli film o penězích a jejich historii. Po shlédnutí napište o tom, co jste se dozvěděli textík na půl stránky A4.
   Těším se. Posílejte do 3. 11. na e-mail: rehakova@souhorky.cz
   Užívejte podzim a buďte zdraví.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-13 - Ekonomika   Milí žáci, abyste měli přehled, posílám úkoly na období covidové distanční výuky.
   Vypracujte následující témata: Životní úroveň
   Trh - co to je, druhy trhů (včetně příkladů)
   Poptávka, nabídka
   Každé téma alespoň na půl stránky A4.
   Je na vás, jestli do sešitu a pak mi pošlete fotku nebo na PC a pošlete mi dokument.
   Posílejte do 16. 10. na e-mail: rehakova@souhorky.cz
   Pokud by zavření škol pokračovalo, budou zadávány i další úkoly.
   Zdravím a držím palce, ať jste všichni zdrávi.
   J. Řeháková

   Příloha - ke stažení
 • Informatika INF

  • 2021-04-08 - Krumpholcová: classroom 8.4.

   Milí žáci,
   zaregistrujte se do nové učebny informatiky v classroom, kurz: d52r7dz

   Čeká vás tam nový úkol :)   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-23 - Krumpholcová/Velikonoce (25.3.)

   Milí žáci,
   blíží se svátky jara a spoustě lidem dochází po dlouhé a těžké zimě energie... Využijme tuto příležitost a zkusme potěšit své blízké a přátele vlastní velikonoční pohlednicí! :)

   Je jen na Tobě, jak ji zhotovíš - někdo dá přednost malování či fotce, někdo bude pracovat ve wordu, případně můžete vyzkoušet nové nástroje (tip: www.toonytool.com). Můžeš pak poslat velikonoční pohlednici s přáním svým blízkým, kamarádům, umístit ji na svůj profil. Nezapomeň ji zaslat do pátku učitelce informatiky na krumpholcova@souhorky.cz! ;)

   Těším se na vaše práce!

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-11 - 11.3. Přání

   Milí žáci,
   vytvořte přání (k narozeninám či k svátku) ve wordu, nutno splnit tyto podmínky:

   - formát stránky naležato
   - různé velikosti písma
   - vložený obrázek
   - použití wordartu
   - ohraničení stránky
   - vložen váš ručně psaný podpis

   Svou práci zašlete učitelce do 12 hod dne 19.3.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-24 - S2 Krumpholcová - webstránky

   Najděte 10 rozdílných odkazů na odbornou výuku, pokaždé z jiných webovek do předmětů STO, KTE nebo POV z internetu + Váš vlastní komentář (nekopírovat z netu), ke každému odkazu minimálně 3 rozvité věty. Vhodně upravte formát a zvolte nadpis. V případě, že budou 2 práce stejné, obě budou hodnoceny 5, nebudu vyšetřovat autora.
   Pošlete mi celou práci e-mailem do půlnoci 26. 2. 2021 na krumpholcova@souhorky.cz.

   hodina Informatiky 25. 2. 2021 11:50-13:55

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-22 - S1 Niklová - odborné webstránky s komentářem

   Najděte 10 rozdílných odkazů na odbornou výuku, pokaždé z jiných webovek do předmětů STO, KTE nebo POV z internetu + Váš vlastní komentář (nekopírovat z netu), ke každému odkazu minimálně 3 rozvité věty. Vhodně upravte formát a zvolte nadpis. V případě, že budou 2 práce stejné, obě budou hodnoceny 5, nebudu vyšetřovat autora.
   Pošlete mi celou práci e-mailem do půlnoci 26. 2. 2021.
   hodina Informatiky 25. 2. 2021 11:50-13:55

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-25 - S2 Krumpholcová - kontrola úkolů za 1. pol.

   Milí žáci,
   žádám vás o zaslání veškerých dostupných úkolů z informatiky za první pololetí jako přílohy emailu na krumpholcova@souhorky.cz do 12 hod dne 28.1..
   V předmětu bude uvedeno "Hotové úkoly 1.E za 1.pololetí", mail bude obsahovat řádné oslovení a zdůvodnění zaslání mailu, ukončení s pozdravem a podpisem.
   Nezapomeňte na kontrolu gramatiky před odesláním ;)
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-25 - S1 Niklová: chybějící úkoly za 1. pol. 28.1.2021

   Doplň si všechny úkoly, ze kterých máš v Bakalářích za 5 a pošli mi je na e-mail do 28.1.2021 do půlnoci. Nezapomeňte na pravidla správného posílání e-mailů, budu je též známkovat. Čopák, Franče a Pokorná mají vše v pořádku odesláno jako jediné, tak ty mi pošlou jen vzorový e-mail k oznámkování jako Jarní pozdrav. Jsou to první známky na 2. pololetí.
   V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte ideálně přes messenger nebo e-mail. Nabízím i možnost osobní individuální konzultace po dohodě přímo ve škole.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-10 - S2 Krumpholcová: Moje vizitky 14.1.2021

   Srdečně vás zdravím v novém roce :)

   Dle návodu skupiny S1/pí uč. Niklové mi zašlete Vaše práce s wordem do 14 hod na e-mail:
   krumpholcova@souhorky.cz

   Přeji vám hodně zdaru! :)


   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-03 - S1 Niklová: Moje vizitky WORD 14. 1. 2021

   Vypracujte úkol podle zadání v příloze.
   14. 1. 2021 Informatika 11:50-13:55

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-13 - Gaming se Škoda AUTO

   Dobrovolné: gaming jako doplňková aktivita - Turnaje ve FIFA 21, Turnaje v NHL 21, Turnaje v Rocket League (všechny platformy) Bližší info najdete v příloze nebo na https://www.grunex.com/t/SKODATour. Registrace individuální, máte to ve svých rukách. ;-)
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-10 - Registrace na Google classroom

   V příloze posílám návod na přihlášení pro žáky pod názvem "classroom". Google účet pro žáky pod kterým se budou přihlašovat - to vyžadujeme, netolerujeme vaše osobní účty - je ve tvaru prijmeni@zak.souhorky.cz heslo k účtu se skládá se z prvních dvou písmen jména a příjmení a čísla za lomítkem u rodného čísla.
   Příklad: Milan Havlas r.č. 253595/7358 bude heslo miha7358 heslo je bez háčků a čárek.
   Termín: HNED! Další informaci o účtu předají žákům třídní učitelé.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-02 - Bezpečný internet on line

   12.11. 11:50-13:55
   Postupujte podle zadání v příloze v rámci e-learningu ICT. Všichni se zapojí, pozor na GDPR, vše je uvedeno v příloze. Do kvízu se dostanete přes e-learningové kurzy pro Děti a studenty.
   Termín dokončení: do 13. 11. 2020 do půlnoci.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-05 - doprava Horky S1 i S2

   15. 10.2020 Informatika 11:50-13:55
   Dokončete úkol č. 1, který úž máte rozpracovaný ze školy podle zadání v příloze. Potřebuje-li někdo poslat svůj rozpracovaný soubor ze školy na e-mail, napíše si o něj své paní učitelce. Známku z prvního úkolu dostanete po dokončení 2. úkolu.

   Vypracujte úkol č. 2 podle zadání v příloze a pošlete své paní učitelce obě části úkolu hotové v jednom souboru do 16.10.2020 do půlnoci e-mailem.

   Příloha - ke stažení
 • Komunikace KOM

  • 2021-05-19 - Komunikace online výuka 19.5.2021

   Profesní etika - chování číšníka při obsluze, na pracovišti, vlastnosti číšníka, profesní požadavky na odborné znalosti a dovednosti číšníka. PL vložen na classroom. Proveď zápis do sešitu Kom a pošli ke kontrole.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-05-05 - Komunikace online výuka 5.5.2021

   Profesní etika - etika stolování, profesní chování číšníka/servírky, vrchního číšníka/šéfkuchaře v gastronomii. Proveď zápis do sešitu.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-21 - Komunikace online výuka + zadání úkolu NAVÍC 21.4.2021

   Konflikt - nepříjemné prožitky konfliktu, tři základní typy chování při řešení konfliktu. Proveď zápis do sešitu. V hodině zadán úkol "navíc", pro ty, kteří nesplnili předešlé úkoly.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-07 - Komunikace online výuka + zadání úkolu 7.4.2021

   Typologie hostů. Konflikt - zadání úkolu vloženo na classroom.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-10 - Komunikace online výuka + zadání úkolu 10.3.2021

   Komunikace s hostem.
   1. Příklad uzavřených otázek a jejich nahrazení otázkami otevřenými. Otázky taktizující. Proveď zápis do sešitu Kom.
   2. Vypracuj rozhovor s hostem při obsluze a použij formulace otevřených i taktizujících otázek. Nabídni konkrétní pokrmy i nápoje alespoň v tříchodovém menu, nebo v JL, či NL.
   3. Vypracovaný úkol a zápisy odevzdej nejpozději do 13. 3. 2021.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-24 - Komunikace online výuka 24.2.2021

   Mluvený projev, jako prostředek profesní dovednosti - komunikace s hostem, příchod hosta, rezervace. Zápisy z hodin pošli ke kontrole nejpozději do 26. 2. 2021.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-23 - Komunikace online výuka 23.2.2021

   Mluvený projev - druhy veřejných projevů, zásady. Upevňování vědomostí "Verbální komunikace". Nezapomeň poslat zápisy z minulých hodin ke kontrole.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-27 - Komunikace online výuka 27.1.2021

   Prvky neverbální komunikace - grafologie, oční kontakt, image - zápis v hodině. Dále proveď zápis z PL v příloze "Verbální komunikace". Nezapomeň poslat zápisy z hodin ke kontrole. Termín odevzdání zápisů nejpozději do 31.1.2021.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-13 - Komunikace online výuka 13.1.2021

   Prvky neverbální komunikace. Zápis pošli ke kontrole i se zápisy ze Sto nejpozději do 15.1. do 20 hod.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-25 - Komunikace online výuka 25.11.2020

   Neverbální komunikace. Všichni, kdo chyběli si nezapomenou učivo řádně zapsat. Nezapomeň poslat zápisy z hodin ke kontrole. Termín odevzdání zápisů nejpozději do 27.11.2020 do 14 hod.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-11 - Komunikace online výuka 11.11.2020

   Vypracuj charakteristiku své osoby. Vypracovaný úkol nezapomeň poslat do termínu 15.11.2020 do 12 hod. PL v příloze.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-11 - Komunikace online výuka 11.11.2020

   Komunikace dle různých kritérií. Všichni, kdo chyběli si nezapomenou učivo řádně zapsat. Nezapomeň poslat zápisy z hodin ke kontrole. Termín odevzdání zápisů nejpozději do 15.11.2020 do 12 hod.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-14 - Komunikace 14.10.2020 8:00-8:45, 14:50-15:35

   Vytiskni a nalep, pokud máš tiskárnu, jinak proveď zápis do sešitu komunikace.
   Pracovní list přiložen v příloze.

   Příloha - ke stažení
 • Matematika MAT

  • 2021-05-16 - Mocniny používané při převodu jednotek

   Žáci a žákyně. Zopakujte si převody jednotek a látku z minulé on-line hodiny. Protože se setkáme za čtrnáct dní, nebudu vám zadávat nový úkol a budu se těšit na setkání s vámi při prezenční výuce ve škole. Ca
   Příloha - ke stažení
  • 2021-05-02 - Online hodina

   Online hodina ve středu 5.5. v 8.55. Ca
   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-22 - Druhá mocnina dvojčlenu a vytýkání před závorku

   Žáci a žákyně, vypočítané příklady, které máte v příloze, pošlete do 4.5. Ca
   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-18 - Online hodina

   Online hodina ve čtvrtek 22.4. v 8.55. Ca
   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-06 - Online hodina

   Online hodina ve středu 7.4. v 8.55. Ca
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-24 - Mocniny s celým exponentem

   Žáci a žákyně, na dnešní online hodině jsme se seznámili s pravidly pro počítání s mocninami. V příloze vám posílám příklady, které pošlete do 2.4. S pozdravem Ca
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-21 - Online hodina

   Žáci a žákyně, další látkou, kterou máme probírat jsou mocniny. Protože je látka už těžší, uděláme si ve středu 24.3. v 9 hodin, kdy máte mít hodinu matematiky online výuku. Ca
   Odkaz na Meet
   https://meet.google.com/lookup/fq3i3w64jx

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-07 - Převody jednotek

   Žáci a žákyně, další látku, kterou máme probírat jste určitě měli na základní škole nebo máte kartičky pro převody jednotek délky, plochy /čtvereční/, objemu /krychlové/, dutých měr a jednotky hmotnosti.

   převeďte a pošlete na email capouchova@souhorky.cz do 19.3., možnost i konzultace přes messenger
   např. 12 kg /g/ = 12 000 g

   1/ 23 km /m/
   2/ 130 m2 /cm2/
   3/ 270 dm3 /m3/
   4/ 150 kg /g/
   5/ 3200 l /hl/
   6/ 26 m3 /l/ 1l = 1 dm3
   7/ 12 t /kg/
   8/ 150 a /m2/
   9/ 36 dm /m/
   10/ 150 cm3 / dm3/

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-22 - Přímá a nepřímá úměrnost

   Žáci a žákyně,
   další látka, kterou máme probírat je přímá a nepřímá úměrnost, kterou jste probírali na základní škole.


   PŘÍMÁ ÚMĚRNOST - o dvou veličinách prohlásíme, že jsou přímo úměrné, jestliže bude platit, že když jednu veličinu zvětšíme /zmenšíme/ x krát, tak druhou zvětšíme /zmenšíme/ také x krát

   vzorový příklad: Ze 2 kg švestek se získá 600 g povidel. Kolik povidel se získá ze 3 kg švestek?
   2 kg.........600 g
   3 kg......... x
   x = 3 . 600 : 2 = 900 g /čím víc švestek, tím víc povidel/

   NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST - o dvou veličinách prohlásíme, že jsou nepřímo úměrné, jestliže bude platit, že když jednu veličinu zvětšíme /zmenšíme/ x krát, tak druhou zmenšíme /zvětšíme/ také x krát

   vzorový příklad: Dvěma otvory se naplní bazén za 125 minut. Za jak dlouho se naplní pěti otvory?
   2 otvory.........125 min
   5 otvory.........x
   x = 2 . 125 : 5 = 50 min /čím víc otvorů, tím kratší čas/

   V příloze máte čtyři příklady, které pošlete na email capouchova@souhorky.cz do 5.3.2021. Je možná i konzultace přes messenger. Mějte se hezky, Ca

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-25 - Procenta

   Žáci a žákyně, další čtyři příklady na procvičování procent máte v příloze. Vypočítejte a s postupem řešení posílejte na email capouchova@souhorky.cz do 5.2.2021. Známky budou už na 2. pololetí.
   S pozdravem Capouchová

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-20 - Upozornění ke klasifikaci 1. pololetí

   Žáci a žákyně, chci Vás upozornit, že vzhledem k tomu, že se známky za 1. pololetí uzavírají 21.1.2021, tak vypracované příklady pouze do 21.1. do 20.00, budou započítávány do 1. pololetí.
   S pozdravem Ca

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-11 - Procenta

   Žáci a žákyně,

   další látkou, kterou máme probrat jsou procenta. Vzhledem k tomu, že jste tuto látku probírali na základní škole, tak doufám, že jednoduché příklady, které máte v příloze snadno vypočítáte a pošlete i s postupem řešení na email capouchova@souhorky.cz do 22. 1. 2021.
   Jinak je spousta příkladů na výpočet základu, počtu procent a procentové části vysvětlena na youtube.

   S pozdravem Capouchová

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-10 - Absolutní hodnota

   Žáci a žákyně, další látka, kterou máme probrat je absolutní hodnota /měli jste na ZŠ/. Najdete na youtube isibalo.

   ABSOLUTNÍ HODNOTA
   Značení absolutní hodnoty /6/ "absolutní hodnota čísla šest"
   Absolutní hodnota udává vzdálenost čísla na číselné ose od nuly.
   /6/ = 6
   /-6/ = 6
   Absolutní hodnota každého čísla je číslo KLADNÉ nebo nula.

   např. /5/ + /-4/ = 5 + 4 = 9
   /3 - 2/ + /4 - 5/ = /1/ + /-1/ = 1 + 1 = 2
   /-8/ - /5 - 9/ = 8 - /-4/ = 8 - 4 = 4 (neplést si se závorkou)

   Vypočítejte a pošlete do 22.11.:
   1/ /3/ + /-3/ =
   2/ /-9/ + /2+7/ =
   3/ /7-3/ - /3+10/ =
   4/ /-2+2/ + /6-1/ - /-5+8/ =
   5/ 3 + /4+7/ - /6/ =
   6/ /-2/ + /5+9/ =
   7/ /-1-3/ - /-5/ =
   8/ 12 - 3 + /6-3/ =

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-20 - Zaokrouhlování

   Žáci a žákyně, další látkou, kterou máme probírat je zaokrouhlování desetinných čísel.
   Vzhledem k tomu, že jste příklady na zaokrouhlování měli na ZŠ, tak si pouze připomeneme, jaká pravidla pro
   zaokrouhlování platí /dobře vysvětleno na youtube isibalo/.

   Čísla končící číslicí 1, 2, 3, 4 zaokrouhlujeme směrem dolů a čísla končící číslicí 5, 6, 7, 8, 9 zaokrouhlujeme nahoru.

   například 24,7 zaokrouhlíme na jednotky na 25 a na desítky na 20.

   příklady na procvičení posílejte na můj email do 1.11.

   zaokrouhlete na stovky: 120, 2350, 570, 26790
   desítky: 45, 1799, 127, 2514
   jednotky: 12,7; 2,1; 40,9; 87,5
   desetiny: 1,69; 0,22; 13,08; 5,99

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-15 - Zlomky

   Vypočítané příklady zadané 1. října ve škole mně posílejte emailem na: capouchova@souhorky.cz
   Příloha - ke stažení
 • Německý jazyk NEJ

  • 2021-03-09 - Německý jazyk Ř.


   Posílám úkoly z němčiny:
   1. Naučit všechna slovíčka z 1. a 2. lekce
   2. Umět časovat slovesa z těchto lekcí
   3. Vypracujte cv. 7 a 8 str. 27

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-20 - Německý jazyk Ř.


   Zdravím a připomínám NEJ 23. 2. v 10 hodin.
   Odkaz na Meet
   https://meet.google.com/lookup/bhsa5w776x

   S kamerou budu zkoušet slovíčka ze dvou lekcí a časování sloves.
   Ř.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-25 - Německý jazyk Ř.


   Zdravím a připomínám on-line hodinu 26. 1. v 10 hod.
   https://meet.google.com/lookup/bhsa5w776x
   Zkontrolujeme si úkoly z minula: a,b/16, vyčasovaná slovesa, slovíčka 1+2. lekce

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-16 - Německý jazyk Ř


   Guten tag, zdravím a posílám úkol z on-line hodiny 12/1.

   1. Naučit se slovíčka z 1. a 2. lekce. Kdo neumí ještě výslovnost, pomůže si jakoukoli učebnicí nebo internetem. Všude německá výslovnost je k najití.
   2. naučit časování sloves na str. 14 a 15. K tomu vyčasovat nadiktované tvary sloves
   3.cv. a,b/16 (nahoře)
   4. cv. 4/18
   Úkol pošlete do 20.1. V pátek se uzavírají známky ze všech předmětů.

   Přeji hezký víkend. Ř.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-10 - Německý jazyk Ř.


   Odkaz na meet 12. 1. v 10 hodin.
   https://meet.google.com/lookup/bhsa5w776x

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-24 - odkaz na meet 24. 11. v 10 hodin

   https://meet.google.com/lookup/bhsa5w776x
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-16 - Německý jazyk Řeháková


   Guten Tag. Milí žáci, zřejmě jste si vůbec nevšimli, že máte také němčinu a druhý úkol mi dodali jen 3 z vás. Musíme to tudíž napravit. V 1. úkolu jste se měli podívat na video. Pokud jste tak neučinili nebo už to zapomněli, podíváte se znovu. V úterý, příští týden, tj. 24. 11. máme mít v 10 hodin dle rozvrhu hodinu. Takže se uvidíme on-line: vy už budete vědět, co jste se dozvěděli ve videu, já se na to zeptám.
   Dále máte týden na to, abyste si našli a zapsali 50 slovíček o jídle a potravinách. Samozřejmě budou podstatná jména s velkým písmenem a včetně členu.
   Do pondělí mi je pošlete a já vás z nich budu zkoušet. Poslat na e-mail: rehakova@souhorky.cz
   Kód do třídy je: wjxniaa
   Těším se na vás vaše vědomosti...:)
   J. Řeháková

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-12 - Německý jazyk, Zdislava Csémy

   Zadání plynoucí z online hodiny:
   1) Naučte se slovíčka (Fráze na druhé stránce dokumentu nechte na naši online hodinu, probereme) uvidíte, jak zvládnete, ještě upřesníme výslovnost na online hodině)) ze zaslaného PDF souboru "Im Restaurant", přepište či vlepte si slovíčka, která neznáte do slovníčku.
   2) Vytvořte jídelní lístek z vaší virtuální kavárny (s vaším originálním názvem - jeden vzorový a zdroj slovíček dávám do přílohy) – prosím i o pěknou grafickou úpravu – zaslat do středy 17.11.
   3) Přikládám též soubor s naskenovanými slovíčky z učebnice Genau. Prosím naučit zatím první lekci a neznámá slovíčka zapsat do slovníčku. Pro část z vás zřejmě tento třetí úkol bude krátký, ale musíme myslet na ty, kteří s němčinou vlastně začínají.

   Srdečně zdraví
   Zdislava Csémy

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-05 - Německý jazyk, Zdislava Csémy

   Milí žáci, co se týče online výuky, malá změna: přejdeme na aplikaci google classroom. Samozřejmě učím více tříd a hodin a vyučovací hodiny dle standardních rozvrhů někde nelze zcela dodržet, jak sami máte jistě již zkušenost. S vaší třídou, jak mi můj připravený online rozvrh ukazuje, mohu mít hodinu v tento čas: pondělí 13:00 - 14:00 AJ a úterý 10:00 - 11:40 AJ+NJ. Prosím, dejte mi co nejrychleji vědět - nejlépe, kdyby třeba předseda či místopředseda výběr přes skupinu zkoordinoval a dal mi vědět, že se v tyto časy můžeme sejít, pak vám pošlu kód.
   Jako přípravu vám zadávám kompletně slovíčka lekce starter a první lekce, pracovní sešit si projděte - jak v lekci starter, tak v té první lekci, pusťte si CD, co máte k učebnicím - na to nezapomeňte! Společně si pak vše projdeme v online hodině. V němčině si zopakujte dny v týdnu. měsíce v roce a volně povídat o sobě a svojí rodině (v případě potřeby vše najdete na internetu, i na odkazu, který jsme vám poslala - ten je však třeba překopírovat do vyhledavače, jak jistě většina ví, ale někteří mi psali, že jako nemohou otevřít!!??

   Děkuji za pochopení a těším se na výuku.
   Zdislava Csémy

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-02 - Německý jazyk, Zdislava Csémy

   Milí studenti,
   zdravím vás všechny po prázdninách a doufám, že jste si odpočinuli a načerpali nové síly. Jelikož se ukazuje, že distanční výuka se prodlouží, bude nutné aplikovat větší měrou online hodiny přes aplikaci Zoom. Je třeba se dohodnout na vhodných časech. Navrhuji časy, kdy bychom měli standardně hodinu němčiny. Doufám, že v onen čas nejste vázáni jinou školní online povinností? Prosím, potvrďte mi na email. Děkuji a přeji vše dobré.
   Zdislava Csémy

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-27 - Německý jazyk


   Milí žáci, posílám další úkol. Předpokládám, že jste si již všichni sehnali učebnici: Němčina pro číšníky, kuchaře a gastronomii. Časovat slovesa jste se již naučili, takže můžeme pomocí učebnice pokračovat.
   Přečtete a přeložíte texty z 1. a 2. lekce - pošlete mi překlad. Naučíte se slovní zásobu z obou lekcí. Vypracujete a pošlete cvičení 5/18, 7/19, 7/27.
   Vypracovaný úkol očekávám do 5. 11. na e-mail rehakova@souhorky.cz
   Hezké dny.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-20 - Německý jazyk - Zdislava Csémy

   Milí žáci,
   vím, že mnozí z vás s němčinou sotva začali a nastala distanční výuka. Někteří jsou již pokročilejší, ti mohou pracovat již již z učebnice - pracovat s 1. lekcí, vypsat a naučit slovní zásobu. Prosím,abyste si všichni učebnice již rozhodně zakoupili - NJ pro kuchaře a číšníky - Věra Höppnerová. V příloze Vám zasílám text se zásadami německé výslovnosti, které jsme si již říkali, ale tato rekapitulace bude pro všechny velmi užitečná. Současně v příloze máte k naučení dny v týdnu a jednoduché věty. Prosím prostudovat, doplnit věty k doplnění ve dvou cvičeních dole a poté mi poslat 10 vět v němčině, kdy v každé použijete den v týdnu, včetně víkendu. Nezapomeňte na předložku am u všech dnů v týdnu i u výrazu o víkendu (tedy am Wochenande). Prosím poslat do soboty 24.10. na můj mail: csemyzdislava@gmail.com

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-16 - Německý jazyk J. Řeháková


   Liebe Schüller, eine Hausaufgabe für euch.
   Najděte si na Youtube a shlédněte: Deutsch mit Nelly - 6 tipů pro začátečníky
   i- Lector - členy v němčině
   můžete klidně i něco dalšího....těším se, co nového se naučíte :)
   Zdravím. J. Řeháková

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-12 - Německý jazyk Zdislava Csémy

   Milí studenti,
   níže posílám odkaz, na kterém si procvičujte slovní německou zásobu a frazeologii - je to na bázi angličtiny, takže vám to rozšíří obzory i v AJ - navíc někde i zvuková stránka k poslechu. Po otevření webové stránky si vyberte German - němčinu a zaregistrujte se zdarma. Do pondělí 19.10. mi napište, co jste se naučili - každý minimálně jednu stránku.
   Děkuji a zdravím vás.
   Zdislava Csémy

   https://www.busuu.com/en/p/german?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=ROW_EN_Web_Exa_German&utm_group=ROW_EN_Web_Exa_German_Learn&utm_term=learn+german&gclid=CjwKCAjwiOv7BRBREiwAXHbv3H39JPA1SvB8y8rrdeOIvQz717BVYtvp5yfx-6sOaLpjQOO2d2GkXBoCkU4QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

   Příloha - ke stažení
 • Kuchařská technologie KTE

  • 2020-10-23 - KTE

   Tak jak bylo 2.10. ve škole žákům avizováno, výuka KTE probíhá ON - LINE. Žáci jsou již ze školy přihlášeni do virtuálních učeben, kde se odehrává výklad, zápisy z prezentací, kvízy, písemky, práce s textem, videoukázky a také zkoušení a opakování učiva..... Účast na hodinách je povinná. U koho není možné on-line spojení, dopisuje si látku od spolužáků a studuje pomocí učebnice a další odborné literatury.
   V případě nejasností volejte 721/937563.
   Známky jsou průběžně vkládány do Bakaláře, kde také můžete sledovat stav vašich povinných výstupů (písemek). Vás, kteří nemáte něco splněného, čeká pravděpodobně ihned po nástupu do školy komisionální přezkoušení.

   Příloha - ke stažení
 • Občanská nauka OBN

 • Potraviny a výživa POV

  • 2020-10-23 - POV

   Výuka předmětu probíhá tak, jak bylo ve škole 2.10. žákům řečeno, ON-LINE. Žáci jsou již ze školy připojeni do virtuálních učeben, kde probíhá dle rozvrhu - výklad, psaní kvízů, písemek, práce s textem, ukázky, zadávání DU...... Účast na hodinách je povinná. Žáci, kteří se výuky z vážných důvodů nemohou účastnit, si dopisují látku od spolužáků a sami studují za pomocí učebnic probíraná témata.
   V případě nejasností volejte 721/937563.
   Známky jsou průběžně vkládány do Bakaláře. Tam také můžete sledovat stav vašich nenapsaných testů. Ty budete doplňovat ihned po nástupu do školy, pravděpodobně prostřednictvím komisionálního přezkoušení.

   Příloha - ke stažení
 • Odborný výcvik ODV

  • 2021-04-13 - Stolničení odborný výcvik 13.4. 2021

   On-line upevňování vědomostí a dovedností menu, inventáře, GP. PL se zadáním úkolu vložen na classroom. Úkoly, včetně doplněných předešlých i se zápisy poslat nejpozději do 18. 4. 2021.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-29 - Stolničení odborný výcvik 29.3. 2021

   1/ Druhy a servis snídaní. Powerpointová prezentace vložena na classroom včetně dobrovolného úkolu.

   2/ Upevňování dovedností a vědomostí.

   3/ PL se zadáním povinného úkolu vložen na classroom.

   4/ Z praktického úkolu dolož několik fotek a včetně zápisů vše pošli nejpozději do 6. 4. do 14 hod.
   Zadání vysvětleno dnes online od 13:00 hod na classroomu v učebně Sto.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-28 - On-line hodina ODV STOLNIČENÍ

   V pondělí 29.3. online Sto ODV od 13:00 h. Zadání úkolu.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-15 - Stolničení odborný výcvik 15.3. 2021

   1/ Snídaňový JL. Cizinecké snídaně. Powerpointová prezentace vložena na classroom.

   2/ Upevňování dovedností a vědomostí inventáře.

   3/ Proveď praktický úkol v domácích podmínkách. Vyrovnej např. na stůl alespoň 3 kategorie
   inventáře v minimálním počtu 5 ks /porcelán, příbory, sklo,.../. Odborně jej pojmenuj např. čitelným lístečkem. Nezapomeň, že inventář musíš nejprve vypulírovat.

   4/ Z praktického úkolu dolož několik fotek a včetně zápisů vše pošli nejpozději do 19. 3. do 20 hod.
   Zadání vysvětleno dnes online od 13:00 hod na classroomu v učebně Sto.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-14 - On-line hodina ODV STOLNIČENÍ

   V pondělí 15.3. online Sto ODV od 13:00 h. Zadání úkolu.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-01 - Stolničení odborný výcvik 1.3. 2021

   Praktické zadání ukolu v příloze. Powerpointová prezentace "snídaně" vložena na classroom. Z praktického úkolu a z prezentace proveď zápisy. Vše pošli nejpozději do 5.3. do 20 hod.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-28 - On-line hodina ODV STOLNIČENÍ

   V pondělí 1.3. online Sto ODV od 13:00 h. Zadání úkolu.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-15 - Stolničení odborný výcvik 15.2. 2021

   Základní pravidla servisu teplých nápojů.
   1) Proveď zápis do sešitu Sto OV. PL v příloze.

   2) Proveď praktický úkol servisu 2 teplých nápojů v domácích podmínkách. Zadání vysvětleno dnes online od 10:30 hod na classroomu v učebně Sto.

   Zápisy i praktické provedení úkolu s doložením několika fotek v profesním oblečení odevzdej nejpozději do 19. 2. 2021 do 14 hod. Nutné provést zápis i z prakticky vykonaného úkolu.

   3) Opakovaně si upevňuj techniky uchopení talířů, například servisem pokrmu, který jsi uvařil/a, nebo jen tak prázdnými talíři. I zde dolož alespoň 2 fotky o provedení úkolu.

   4) On-line konzultace k předešlým praktickým úkolům.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-14 - On-line hodina ODV STOLNIČENÍ

   V pondělí 15.2. online Sto ODV od 10:30 h. Připravte si sešity Sto strana ODV.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-03 - Online hodnina ODV pátek 5.2.

   V pátek 5.2. od 9:00 máme online hodinu odkaz je zde
   https://meet.google.com/lookup/bgdxky2iyz?authuser=1&hs=179
   Těším se na Vás připravte si ty meníčka co jste sestavovali budeme si je rozebírat.
   Jan Tůma

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-02 - úkol v classroom - domácí vaření

   https://classroom.google.com/c/MjU2MTkzNDc0MDI0?cjc=4s2s65c
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-01 - Stolničení odborný výcvik 1.2. 2021

   Základní pravidla servisu studených nápojů.
   1) Proveď zápis do sešitu Sto OV. PL v přílloze.
   2) Praktický úkol servisu 2-3 nápojů v domácích podmínkách. Zadání vysvětleno dnes online od 13 hod na classroomu v učebně Sto. Zápisy i praktické provedení úkolu s doložením několika fotek v profesním oblečení odevzdej nejpozději do 5. 2. 2021 do 14 hod.
   3) On-line konzultace k předešlým praktickým úkolům.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-31 - úkol zadán na classroom viz odkaz níže

   https://classroom.google.com/c/MjU2MTkzNDc0MDI0?cjc=4s2s65c
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-19 - Domácí vaření - jednoduché menu

   Dobrý den,
   uvařte jedno menu z těch, co si máte do dneska sestavit jen na počet porcí členů rodiny (kolik porcí budete vařit) pokrmy si nanormujte a nafotte mi postup vaření a vysledný pokrm.

   Vše mi pošlete do čtvrtka 21.1. do 16 hodin na můj email tuma@souhorky.cz

   V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat na tel. 776 607 905

   Jan Tůma

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-18 - Stolničení odborný výcvik II. 18.1. 2021

   Proveď zápis učiva z pracovního listu do sešitu STOLNIČENÍ ODBORNÝ VÝCVIK. Je v příloze. Příprava restauračího stolu je zaměřena na provozovny. Základní pravidla pro zakládání inventáře ti napoví, jak bys měl/a prakticky postupovat.
   Zápisy i fota z praktického úkolu pošli najednou na e-mail somrovah@seznam.cz nejpozději do 21.1. 2021 do 16 hod.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-18 - Stolničení odborný výcvik 18.1. 2021

   Zadání praktického úkolu v příloze. Prostřený stůl následně vyfoť a pošli na e-mail somrovah@seznam.cz
   nejpozději do 21. 1. 2021 do 16 hod. V dalším zadání máš rovněž nápovědu, pokud jsi zapomněl/a stůl prostřít.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-17 - Sestavovaní a příprava jednoduchých menu z probraného učiva

   Dobrý den,
   tento týden si zkusíme sestavit jednoduché menu, z probraného učiva.
   Každý si připravíte:
   1. Hnědá polévka s vložkou, pokrm s bílou omáčkou s přílohou z brambor - vše na normovat na 128 porcí
   2. Hnědá polévka se zavářkou, pokrm s hnědou omáčkou s přílohou z těstovin- vše na normovat na 87 porcí
   3. Bílá polévka, pokrm kde je základ cibulovo-paprikový s přílohou z mouky - vše nanormovat na 153 porcí
   4. Bílá polévka zjemněná smetanou, bezmasý pokrm s přílohou dle uvážení - vše na normovat na 61 porcí

   Menu si napsat do sešitu včetně technologických postupů a vždy si vlepit správně vyplněný normovací list (v příloze vám posílám vzor)

   Vše mi vyfotit a poslat na můj email tuma@souhorky.cz do uterý 19.1. do 14 hodin.

   V případě jakých koliv dotazů mne neváhejte kontaktovat na tel. 776 607 905

   Jan Tůma

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-07 - Přílohy druhá část 4.1. - 8.1.

   Dobrý den,
   chtěl bych Vás tímto hodně pochválit za krásné pokrmy, ktereé jste připravili, několikz vás mělo problém s normovacím listem, pokud nerozumíte jemu vyplnění tak mne neváhejte kontaktovat a vše proberem. Doufám, že mi zápisy do sešitu z pondělí dnes ještě dopošlete.
   Pokud není někomu něco jasné chtěl by poraditnebo něco vysvětlit stačí mne jenom třeba poslat sms a já vám zavolam zpátky nebo si můžeme zavolat přes messenger, whatsup nebo facetime. jsem vám k dispzici každý všední den od 8-14 hodin.
   poslední úkol na tento týden, bude ještě zápis to sešitu odborného výcviku, který naleznete v příloze. Přepište si ho do sešitu odborného výcviku (NE, ŽE SI HO VYTISKNETE A V LEPÍTE).
   Zápis do sešitu mi zašlete na email do pátku 8.1. do 13 hodin - prosím dodržujte tyto časy at nemáte zbytečně zhoršenou známku nebo dokonce pětku - distanční výuka je ze zákona povinná!

   Přeji Vám hezký den a pevné zdraví

   pan učitel Tůma

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-04 - Stolničení odborný výcvik 8

   Na Classroomu v učebně 1. E Sto máte vložený PL Servis polévek.
   Učivo si řádně nastuduj, vytiskni a nalep, pokud máš tiskárnu, jinak proveď zápis do sešitu
   STOLNIČENÍ ODBORNÝ VÝCVIK.

   Zadání praktického úkolu v příloze.

   V sešitě bude rovněž zápis z praktického nalévání polévek i s datumy. Dovednosti je třeba procvičovat několikrát.
   Fota i zápisy v sešitě pošli ke kontrole na email somrovah@seznam.cz nejpozději do 7. 1. 2021 do 18 hod.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-04 - Domácí vaření 4.1.2021 Přílohy

   Dobrý den,
   vítám vás v novém roce a bohužel jsme zase nucení být doma. Výuka odborného výcviku bude probíhat podobně jako v podzimních měsících. V příloze naleznete zápis do sešitu na tento týden- téma Přílohy. Zápis do sešitu si přečtěte a přepište! (NE VYTISKNOUT A VLEPIT!) Fotky zápisu mi zašlete na email tuma@souhorky.cz do čtvrtka 7.1.2021 do 16 hodin.
   Během dneška si připravte a nakupte suroviny na 2 chodové menu (polévka, hlavní chod s přílohou) oblékněte se do kuchařského oblečení, při vaření se vyfoťte a nakonec se vyfoťte, jak držíte hotový pokrm v ruce. Fotky s normovacím listem my zašlete do středy 6.1.2021 do 18 hodin na email tuma@souhorky.cz.

   Blíží se nám pololetí, tak vás prosím dělejte vše tak, jak tu máte zadané, ať nemáte špatné známky na vysvědčení.
   Snad vám nemusím připomínat, že tato výuka je povinná!

   Pokud si s něčím neudete vědět rady tak jsme vám k dispozici na tel. 776 607 905 od 8 -14 hodin každý všední den.


   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-16 - Stolničení odborný výcvik 7

   Někteří z vás, již mají část tohoto zápisu - Kovový inventář napsaný z OV. Proto si učivo zkontroluj a pokud ti chybí v sešitě STOLNIČENÍ ODBORNÝ VÝCVIK, tak jej vytiskni a nalep, případně opiš. Vše pošli ke kontrole na email somrovah@seznam.cz nejpozději do 20.11.2020 do 14 hod. Zápis platí především pro žáky a žákyně na pracovištích. Nezapomeň se veškerý probraný inventář naučit, bude test.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-16 - Stolničení odborný výcvik 6

   Vytiskni a nalep, pokud máš tiskárnu, jinak proveď zápis Pomocného inventáře do sešitu STOLNIČENÍ ODBORNÝ VÝCVIK. Vše pošli ke kontrole na email somrovah@seznam.cz nejpozději do 20.11.2020 do 14 hod. Zápis platí také pro žáky a žákyně na pracovištích. Nezapomeň se veškerý probraný inventář naučit.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-15 - Zápis do sešitu a domácí vaření omáčky.

   Dobrý den,
   v pondělí máte normálně distanční výuku tak si udělejte zápis z omáček do sešitů OV a do 16 hodiny 16.11.2020 my ho pošlete vyfocený nebo naskenovaný na email tuma@souhorky.cz do předmětu uvedte své jméno a třídu.
   Na středu 18.11. si připravte polévku a hlavní chod s přílohou, druh masa nechám na Vás, ale musí to být pokrm z receptůr teplých pokrmů a musí obsahovat bílou nebo hnědou omáčku, úpravu nechám na Vás co máte rádi. Máte na to 3 dny tzn., že mi normovací list (normovaný na počet členů Vaší domácnosti) společně s fotkami jak jste pokrm připravovali a výsledný pokrm jak držíte v ruce (zkuste se u toho hezky obléknout) zašlet do pátku 20.11. do 14 hodin.

   Znovu Vás upozorňuji, že je distanční výuky povinná! Hodně z Vás mi neposlalo úkol do 4. a 6.11. zítra máte možnost to napravit pokud nechcete mít 5.

   V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat na tel. 776 607 905

   Hezký večer a den
   Jan Tůma

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-04 - Bílé a hnědé polévky

   Dobrý den,
   do sešitu odborného výcviku si opište NE VYTISKNĚTE A VLEPTE viz přiložený soubor. Napsaný zápis do sešitu my vyfoťe či naskenujte a pošlete na email tuma@souhorky.cz do PÁTKU 6.11.2020 12 hodin do předmětu emailu uvedte své jméno a třídu.
   V případě jakých koliv dotazů mne neváhejte kontaktovat na tel. 776 607 905 od 8 -14 hodin.

   Hezky den Jan Tůma

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-02 - Online výuka Stolničení odborný výcvik 5

   Nauč se a upevni si techniku uchopení překládacího příboru dle online výuky. Techniky máte rovněž na PL, který je v příloze.Opět proveď zápis do sešitu STOLNIČENÍ ODBORNÝ VÝCVIK. Obrázky nekreslíte! Úkol je i pro žáky a žákyně z pracovišť. Pokud by vám, co jste nebyli na online výuce, technika nešla, dohodli bychom se přes skupinu na další online ukázce. Při trénování se nechte vyfotit a pošlete mi fotky včetně zápisu na email somrovah@seznam.cz nejpozději do 6.11.2020 do 14 hod.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-02 - Stolničení odborný výcvik 4

   Vytiskni a nalep, pokud máš tiskárnu, jinak proveď zápis Porcelánového inventáře do sešitu STOLNIČENÍ ODBORNÝ VÝCVIK. Vše pošli ke kontrole na email somrovah@seznam.cz nejpozději do 6.11.2020 do 14 hod. Zápis platí také pro žáky a žákyně na pracovištích.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-01 - Domácí vaření 2 + info zameškaná výuka - omluvenky

   Dobrý den,
   tento týden každý doma uvařte polévku a hlavní chod s přílohou, druh a úpravu nechám na Vás co máte rádi. Máte na to 3 dny tzn., že mi normovací list (normovaný na počet členů Vaší domácnosti) společně s fotkami jak jste pokrm připravovali a výsledný pokrm jak držíte v ruce (zkuste se u toho hezky obléknout) zašlet do středy 4.11. do 22 hodin.
   Ve čvrtek ráno tu budete mít další úkol na čt a pá.

   UPOZORŇUJI VÁS, ŽE DISTANČNÍ VÝUKA JE POVINNÁ A MŮŽE VÁM TO VELMI ZKOMPLIKOVAT STUDIUM, KDYŽ SE JI NEBUDETE ÚČASTNIT, MŮŽETE NABRAT ŠPATNÉ ZNÁMKY NEBO ZBYTEČNĚ HODNĚ ABSENCE.

   Jelikož se žáci Bojna, Humeníková, Kornalík, Říhová, Šáfr, Uxa, Váňa, Sakslová, Bučáková, Samková, Námešný, Čopák nezapojili nebo jen částečně potřebuji od Vás omluvenky za dny, kdy jste se nezúčastnili distanční výuky. Tyto omluvenky za termín distanční výuky 14.10.- 23.10. samozřejmně jen za ty dny, kdy jste nepracovali v odborném výcviku, my zašlete na email tuma@souhorky.cz do předmětu napište OMLUVENKA, JMÉNO, TŘÍDA a zašlete mi je do středy 4.11. do 22 hodiny.

   V případě jakých koliv dotazů mne neváhejte kontaktovat na tel. 776 607 905 od 8 -14 hodin každý všední den.

   Hezký den a dobrou chuť Vám přeje Jan Tůma

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-22 - Stolničení odborný výcvik 3

   Nauč se a upevni si techniku uchopení talířů které jsme trénovali ve vinárně. Techniky jsem vám podrobně popsala do PL. Rovněž proveď zápis do sešitu STOLNIČENÍ ODBORNÝ VÝCVIK. Obrázky nekreslíte! Úkol je i pro žáky a žákyně z pracovišť. Pokud by vám, co jste z pracovišť technika nešla, dohodli bychom se na online výuce. Při trénování se nechte vyfotit a pošlete mi alespoň 2 fotky včetně zápisu na email somrovah@seznam.cz nejpozději do 26.10.2020 do 14 hod.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-21 - Polévky

   Dobrý den,
   do sešitu odborného výcviku si opište NE VYTISKNĚTE A VLEPTE viz přiložený soubor. Napsaný zápis do sešitu my vyfoťe či naskenujte a pošlete na email tuma@souhorky.cz do PÁTKU 23.10. do 12 hodin do předmětu emailu uvedte své jméno a třídu.
   V případě jakých koliv dotazů mne neváhejte kontaktovat na tel. 776 607 905 od 8 -14 hodin.

   Hezky den Jan Tůma

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - Stolničení odborný výcvik 2

   Vytiskni a nalep, pokud máš tiskárnu, jinak proveď zápis a nákresy jednotlivého skla do sešitu STOLNIČENÍ ODBORNÝ VÝCVIK. Vše pošli ke kontrole na email somrovah@seznam.cz nejpozději do 23.10.2020 do 14 hod. Zápis platí také pro žáky a žákyně na pracovištích.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-19 - Stolničení odborný výcvik 1

   Nauč se a upevni si dovednosti skládání ubrousků, které jsme skládali ve vinárně, některé i navíc. Techniky skládání ubrousků máte jako nápovědu v odkazech v příloze. Úkol je i pro žáky a žákyně z pracovišť. Svou práci mi vyfotíte a pošlete na email nejpozději do 23.10.2020 do 14 hod.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-18 - Domácí vaření 1

   Dobrý den,
   tento týden každý doma uvařte polévku a hlavní chod z přílohou, druh a úpravu nechám na Vás co máte rádi. Máte na to 3 dny tzn., že mi normovací list (normovaný na počet členů Vaší domácnosti) společně s fotkami jak jste pokrm připravovali a výsledný pokrm jak držíte v ruce (zkuste se u toho hezky obléknout) zašlet do středy 21.10. do 22 hodin. V příloze máte prázdný normovací list prosím uložte ho každy pod svým jménem až mi ho budete posílat.
   Ve čvrtek ráno tu budete mít další úkol na čt a pá.

   UPOZORŇUJI VÁS, ŽE DISTANČNÍ VÝUKA JE POVINNÁ A MŮŽE VÁM TO VELMI ZKOMPLIKOVAT STUDIUM, KDYŽ SE JI NEBUDETE ÚČASTNIT, MŮŽETE NABRAT ŠPATNÉ ZNÁMKY NEBO ZBYTEČNĚ HODNĚ ABSENCE.

   V případě jakých koliv dotazů mne neváhejte kontaktovat na tel. 776 607 905 od 8 -14 hodin každý všední den.

   Hezký den a dobrou chuť Vám přeje Jan Tůma

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-14 - Základní tepelné úpravy TERMÍN ODEVZDÁNÍ 19.10.2020

   Dobrý den,
   do sešitu odborného výcviku si opište viz přiložený soubor a připravte si na příští tyden menu, které se bude skládat ze 3 chodův (polévka, hlavní chod, dezert) přesné zadání se dozvíte v pondělí. Napsaný zápis do sešitu my vyfoťe či naskenujte a pošlete na email tuma@souhorky.cz do pondělí 19.10. do 12 hodin do předmětu emailu uvedte své jméno a třídu.
   V případě jakých koliv dotazů mne neváhejte kontaktovat na tel. 776 607 905 od 8 -14 hodin.

   Hezky den Jan Tůma

   Příloha - ke stažení
 • Stolničení STO

  • 2021-05-19 - Stolničení online výuka 19.5.2021

   Další systém obsluhy. Upevňování vědomostí systémů obsluhy. Příští hod. sto test ze způsobů a systémů obsluhy.
   Proveď zápis do sešitu sto a pošli komplet ke kontrole.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-05-18 - Stolničení online výuka 18.5.2021

   Francouzský systém obsluhy. Upevňování vědomostí obvodového systému a vrchního číšníka.
   Proveď zápis do sešitu sto.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-05-05 - Stolničení online výuka 5.5.2021

   Systémy obsluhy - obvodový, vrchního číšníka. Proveď zápis do sešitu sto.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-05-04 - Stolničení online výuka 4.5.2021

   Slavnostní způsoby obsluhy, Ruský a mezinárodní způsob obsluhy. Upevňování vědomostí předešlých způsobů obsluhy. Proveď zápis do sešitu Sto teorie.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-21 - Stolničení online výuka 21.4.2021

   Způsoby obsluhy - restaurační, kavárenský, barový. Proveď zápis do sešitu Sto teorie. Powerpointová prezentace vložena na classroom.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-20 - Stolničení online výuka 20.4.2021

   Způsoby obsluhy - restaurační. Upevňování vědomostí technik jednoduché obsluhy.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-06 - Stolničení online výuka 2hod. 6.4.2021

   Upevňování vědomostí - menu, gastronomická pravidla. Zadání úkolu vloženo na classroom.
   Způsoby prodeje. Proveď zápisy do sešitu Sto teorie a pošli ke kontrole.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-24 - Stolničení online výuka + samostatný úkol 24.3.2021

   Upevňování vědomostí inventáře v obsluze. Samostatný úkol zadán na classroom.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-23 - Stolničení online výuka 23.3.2021

   Nápojový lístek, TJO - inventář v obsluze = upevňování vědomostí. Proveď zápis z hodiny do sešitu Sto teorie.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-10 - Stolničení online výuka 2hod. 10.3.2021

   Nápojový lístek - náležitosti a pořadí nápojů. Všichni, kdo chyběli si nezapomenou učivo řádně zapsat. PL již vložen na classroom 9.3. Komplet zápisy pošli ke kontrole do 12.3. 2021
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-24 - Stolničení online výuka 24.2.2021

   Jídelní lístek - upevňování GP a náležitostí. Zadání úkolu v příloze včetně termínu odevzdání. Ukázka JL vložena na classroom. Zápisy z hodin pošli ke kontrole nejpozději do 26. 2. 2021.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-23 - Stolničení online výuka 23.2.2021

   Jídelní lístek - Pořadí polévek a hotových pokrmů dle gastronomických pravidel. Upevňování vědomostí JL. Všichni, kdo chyběli si nezapomenou PL nalepit, či řádně zapsat. PL vložen v učebně Sto na classroomu.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-27 - Stolničení online výuka 27.1.2021

   Jídelní lístek - alergeny- vypiš, nebo vlep do sešitu. Pořadí hotových pokrmů dle gastronomických pravidel. Všichni, kdo chyběli si nezapomenou učivo řádně zapsat. PL a alergeny vloženy v učebně Sto na classroomu. Zápisy, včetně včerejšího, pošli ke kontrole do 29.1. 2021 na e-mail somrovah@seznam.cz
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-26 - Stolničení online výuka 26.1.2021

   Pořadí jídelního lístku. Všichni, kdo chyběli si nezapomenou učivo řádně zapsat, nebo nalepit. PL vložen v učebně Sto na classroomu.
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-13 - Stolničení online výuka 13.1.2021

   Podoba a náležitosti jídelních lístků. Všichni, kdo chyběli si nezapomenou učivo řádně zapsat. Sešity ke kontrole pošlete i s včerejším zápisem nejpozději do 15.1. 2021 do 20 hod. na e-mail somrovah@seznam.cz
   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-12 - Stolničení online výuka 12.1.2021

   Druhy jídelních lístků. Všichni, kdo chyběli si nezapomenou učivo řádně zapsat. Sešity ke kontrole pošlete až se zítřejším zápisem.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-25 - Stolničení online výuka 25.11.2020

   Gastronomická pravidla - menu. Upevňování vědomostí - GP - čtyři roční období. Všichni, kdo chyběli si nezapomenou učivo řádně zapsat. Nezapomeň poslat zápisy z pondělní a dnešní hodiny ke kontrole. Vytiskni a nalep PL Menu, který byl zaslán do skupiny. Termín odevzdání zápisů nejpozději do 27.11.2020 do 14 hod.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-23 - Stolničení - samostatný úkol 23.11.2020

   Vypracuj zadání testu a odevzdej na email somrovah@seznam.cz Termín odevzdáni nejpozději do 25.11.2020 do 9 hod. Neodevzdání v termínu je klasifikováno známkou 5, přeto budeš muset test vypracovat. Formulář v příloze.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-23 - Stolničení online výuka 23.11.2020

   Gastronomická pravidla. Všichni, kdo chyběli si nezapomenou učivo řádně zapsat.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-11 - Stolničení online výuka 11.11.2020

   Správné stolování - servis nápojů a pokrmů v jednoduché obsluze. Upevňování vědomostí - příprava pracoviště. Všichni, kdo chyběli si nezapomenou učivo řádně zapsat. Nezapomeň poslat zápisy z hodin ke kontrole. Termín odevzdání zápisů nejpozději do 15.11.2020 do 12 hod.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-10 - Stolničení online výuka 10.11.2020

   Správné stolování, prostření jednoduchého až slavnostního couvertu.
   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-14 - Stolničení 14.10. 2020 13:10-13:55

   Vytiskni a nalep, pokud máš tiskárnu, jinak proveď zápis do sešitu stolničení TEORIE. Nezapomeň vypracovat lehký úkol a společenské chování se naučit.(:
   Pracovní list přiložen v příloze. Protože se příští týden na OV neuvidíme, tak mi ofocené zápisy z hodin i s úkoly VŠICHNI pošlete ke kontrole na e-mail somrovah@seznam.cz Termín odevtdání nejpozději do 18.10.2020

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-12 - Stolničení 13.10. 2020 14:50-15:35

   Vytiskni a nalep, pokud máš tiskárnu, jinak proveď zápis do sešitu stolničení TEORIE. Nezapomeň vypracovat lehké úkoly a společenská pravidla se naučit.(:
   Pracovní list přiložen v příloze. Zápis si zkontroluji příští týden na OV. Ostatní, kdo jste na pracovištích mimo školu mi ofocené učivo pošlete ke kontrole na e-mail somrovah@seznam.cz

   Příloha - ke stažení
 • Tělesná výchova TEV

  • 2021-05-03 - Skok z místa

   Dobrý den,
   pokuste se po patřičném rozcvičení, instruktážní video zde: https://www.youtube.com/watch?v=rNAC7y_RwU0
   absolvovat skok z místa, nejlépe venku, změřte tři pokusy, pošlete na email.
   Všem děkuji a přeji pěkný začátek pracovního týdne,
   K. Š.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-06 - Maratón

   Dobrý den,
   prosím pokuste se oběhnout, ujít maratónský běh, je to 42 km. Rozdělte ho na etapy, dle vlastních možností, termín je do 27. 4. Sčítejte si časy a pošlete screeny na email.
   Držím palce, zvládnete to.
   K. Š.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-04-06 - Hod krikeťákem

   Dobrý den,
   prosím najděte si doma libovolný malý míček, krikeťák nebo jiný a najděte venku vhodné místo na odházení tří pokusů, změřte odhadem kroky a pošlete screen a výsledek na email. Nezapomeňte se řádně rozcvičit.
   Děkuji všem za dosavadní aktivitu a ti, kteří nepracují ať urychleně pošlou úkoly.
   K. Š.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-03-18 - Turistika II

   Vyrazte na výlet do přírody, minimální vzdálenost 7 km, horní vzdálenost nebude stanovena. Pošlete screen z krokové aplikace. Termín do 28.3.
   Zdravím všechny.
   K. Š.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-02-22 - Kotoul vpřed a kotoul vzad

   Dobrý den,
   pokuste se natrénovat a poslat provedení kotoulu vpřed a kotoulu vzad. Zvolte vhodný, bezpečný prostor, abyste měli dostatek místa a nedošlo ke zranění. Své pokusy natočte a pošlete.
   Zdravím K. Š.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-26 - sklapovačky

   https://www.youtube.com/watch?v=uD1UIlIzPgc přikládám instruktážní video, pokuste se po jeho shlédnutí a aplikaci toho, co jste se dozvěděli natočit své sklapovačky, počet nechám na vás, domluvíme se na minimálně pěti a vaší aktivitě se meze nekladou. Záznam pošlete na email. Děkuji všem.
   K. Š.

   Příloha - ke stažení
  • 2021-01-11 - turistika

   Dobrý den,
   vaším úkolem je podniknout výpravu do přírody, alespoň pětikilometrovou. Pošlete screen z cesty. Horní hranice není určena, nechám na vaší výkonnosti.
   K. Š.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-16 - vzpor / plank / prkno

   Dobrý den,
   dnes si vyzkoušíme plank, velmi užitečný cvik pro hluboký stabilizační systém. Díky němu posílíte stabilizační svaly břicha, což vám může pomoct v mnoha věcech (bolesti zad, kolen, kyčlí, apod. Zkontrolujte provedení a natrénujte provedení podle videa: https://www.youtube.com/watch?v=2hfBE9jRbK0
   Pošlete vaše pokusy, snažte se kvalitně vydržet co nejdéle. Dáme minimum 45s.
   Zdravím a vydržte.
   K. Š.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-11-02 - dřep

   Dobrý den,
   posílám návodné video "jak správně provádět dřep", zkoukněte, vyzkoušejte, natočte a pošlete, řekněme 10 co nejlepších dřepů.
   Přeji všem pěkný den
   s pozdravem K. Š.
   video: https://www.youtube.com/watch?v=EXP6ciGhLoA

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-16 - klik

   Dobrý den, dnešní úkol bude následující: v průběhu týdne natrénujte správné provedení kliku, zde je jeden z možných návodů. https://www.youtube.com/watch?v=7iWVCh-tQy8 Natočte si kliky až je natrénujete, počet podle výdrže a schopností.
   Tady verze pro dámy a stejné zadání: https://www.youtube.com/watch?v=KMF5r2xSujs, samozřejmě si můžete vybrat, zda chcete dámskou, nebo pánskou verzi.
   Termín do konce příštího týdne.

   Příloha - ke stažení
  • 2020-10-07 - běh 1000 m / 1500 m

   Dobrý den všem,
   pomocí krokových či běžeckých aplikací (mrknout můžete např. zde https://www.jdubehat.cz/aktualne/prispevek/tipy-na-5-vychytanych-bezeckych-aplikaci), zaběhněte chlapci 1500 a dívky 1000 metrů, trasu a především čas pošlete na email: karlik005@email.cz. Termín do neděle 11.10.
   Všem děkuji a přeji hodně úspěchu a žádné zranění.
   PS: Nezapomeňte se pořádně prohřát, ideálně dynamickým strečinkem, klus, dřepy, výskoky, apod.
   (při odůvodněných žádostech, lze vzdálenost ujít ,nikoli uběhnout / zdravotní omezení)

   Příloha - ke stažení
 • Zařízení provozoven ZPR