64-41-L/51 Podnikání

2-leté nástavbové studium

Studijní obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru. Toto rozšíření a prohloubení je zaměřeno především do oblasti administrativně ekonomické s cílem připravit absolventa pro podnikatelskou dráhu. Důraz je kladen na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu, marketingu a psychologie na konkrétní situace v podnikové sféře. V průběhu studia mají žáci možnost absolvovat specializační a prohlubovací kurzy ve své odbornosti a zapojit se do zahraničních stážích v cílových zemích v Německu, Rakousku, na Kypru, v Itálii a na Slovensku.

Po ukončení studia je absolvent připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku a samostatně podnikat, zejména v oboru své profese.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na oborově odpovídající vyšší odborné nebo vysoké škole.

Plán studia (dokument.pdf)Informace o oboru (dokument .pdf)Zpět na nabídku oborů